20

Číst dál: 65 let od Akce K (Kláštery)V těchto dubnových dnech si připomínáme 65 let od zrůdné Akce K (Kláštery). Během ní internovali komunisté 2376 řádových bratrů a sester ze všech řeholních společenstev v bývalém Československu do internačních táborů. Mnoho z nich poté skončilo po vykonstruovaných procesech v těch nejtěžších věznicí a pracovních lágrech.
Mezi nimi vzpomínáme i na Milosrdné sestry Německého řádu, na které zejména v těchto dnech naše řádové společenství pamatuje.

V dokumentu ČT naleznete video, na kterém hovoří Mons. ThDr. Antonín Huvar FamOT (+ 22. září 2009) familiář Německého řádu > přehrát.

Na stránkách Ústav pro studium totalitních režimů, naleznete studii o Milosrdné sestře Německého řádu Anežkce Antonii Witkové, pojednávající o útoku represivního a justičního aparátu totalitního státu na řádové společenství žen působících ve zdravotnické, školské a sociální oblasti ...číst dokument.

 

Číst dál: Velikonoční přání A.D.2015

   On jim řekl: „Jak jste nechápaví a těžkopádní, že nemůžete uvěřit všemu, co mluvili proroci: Což neměl Ježíš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?"

(Lk 24,25-26)

   Slova, která Ježíš pronesl k učedníkům na cestě do Emauz jsou stále výstrahou i pro nás. Jak jsme kolikrát nechápaví, těžkopádní uvěřit, že to, co se kolem nás děje je součástí Božího plánu, že On to má pevně ve svých rukou. Kéž nám do našich obav a beznadějí zaznívají slova našeho Pána:"Nebojte se, já jsem s Vámi po všechny dny až do konce světa a já jsem vítěz nad tímto světem!"
   Vítězství víry v Krista, který nezemřel, ale žije a je stále s Vámi Vám o těchto velikonocích z celého srdce přejí a vyprošují

bratři, sestry a familiáři řádu domu Panny Marie v Jeruzalémě.

 

Číst dál: Výroční konveniant Bailivy Čechy, Morava a Slezsko AD2015Dne 18.dubna 2015 se koná výroční konveniant familiářů Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko.

Začátek v 13:00hod.

Konveniant proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

Všichni familiáři jsou srdečně zváni. Účast potvrďte písemně na vedení Bailivy.

 

Číst dál: Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v JeruzaléměV sobotu se v bruntálském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala slavnost spojená se mší svatou a setkáním členů Německého řádu. Společně jsme oslavili řádovou Slavnost Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě, kdy jsme si připomněli založení Německého řádu. Dne 6. února 1191 papež Klement III. vyhověl prosbě císaře Jindřicha VI. a oficiálně Řád uznal.
Slavnost celkově zapadala do oslav jubilejního roku 2015 a vlastně jej i oficiálně zahajovala. Před započetím mše svaté se ještě část bratří krátce zastavila u hrobu velmistrů Paula Heidra a Norberta Kleina (brněnského biskupa, prvního nerytířského velmistra-opata po odstoupení velmistra Evžena Habsburského) na bruntálském hřbitově. Krátce se zde pomodlili a pak již pokračovali na bruntálskou faru, kde je velmi srdečně přivítal tamní farář a prior české provincie P. Dariusz Cecerski OT. Ve farním kostele měli bratři ještě možnost si prohlédnout slavný bruntálský betlém, který letos shlédlo 5 tisíc (!) návštěvníků. Vlastní mše svatá započala v 10:00hod. Ve svém kázání se Otec Metoděj Hofman, vikář velmistra a duchovní vůdce familiářů, zaměřil právě na období vzniku Německého řádu. Za vzor dal mimo jiné tehdejší kupce z Brém a Lübecku, kteří byli schopni odpovědět na konkrétní požadavky své doby a s Boží pomocí vybudovat první řádový polní špitál pod hradbami Akonu. I dále zazněla řada podnětných myšlenek, které přítomné bratry a věřící z bruntálské farnosti povzbudila a dodala sil.
Po slavnosti jsme se přesunuli na faru, kde při chutné kávě a koláči bratři strávili v podnětné diskusi několik velmi příjemných chvil.

Účastník slavnosti Lubomír Macek FamOT.

Fotogalerie...

 

Číst dál: Jubileum 2015 - Pozvání

Dovolujeme si vás srdečně pozvat v rámci oslav jubilejního roku 2015 na Slavnost naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - svátek založení Německého řádu.

Slavnost oslavíme společně mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Sobota 7.2.2015, v 10:00hod.

 

Familiáři malý ornát.

Srdečně zvou členové Německého řádu.

www.jubileum2015.cz

 

Číst dál: Duchovní setkání kandidátů a familiářů Německého řádu, setkání Bailivy

Dne 23.-24.ledna 2015 proběhne duchovní setkání kandidátů a familiářů Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko.

začátek v pátek v 19:00hod.

Setkání proběhne v prostovách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

Na setknání navazuje zasedání Bailivy. Sobota 9:30 hod. 

Všichni familiáři jsou srdečně zváni. Pro další informace se laskavě obraťte na tajemníka Bailivy.

 

Číst dál: Bruntálský betlémKaždý rok od Narození Páně do Zjevení Páně můžete v bruntálském kostele navštívit tamní betlém. Dílo Josefa Nedomlela, který na něm pracoval 27 let, kdy průběžně vyřezal 58 figurek, 13 dřevěných objektů, 7 stromů, imitaci skal a pozadí betléma. Jeho syn František dnes pokračuje v rozšiřování díla svého otce a betlém se dále rozrůstá. Značnou část zrenovoval a rozpohyboval. Dnes betlém čítá 62 figur, 59 ovcí a 17 objektů. Je hojně navštěvován, vždyť každoročně se přijde z jeho krásy potěšit přes čtyři tisíce návštěvníků...

Fotogalerie...

 

30.12.2014
Číst dál: 60 let od úmrtí velmistra EvženaDnes si připomínáme kulaté výročí od úmrtí významného muže. Před šedesáti roky zemřel arcivévoda Evžen Habsburský, velmistr Řádu německých rytířů, obnovitel hradu Bouzova, zakladatel moderní památkové péče, nositel řady čestných vědeckých hodností, protektor několika vědeckých institucí, čestný členem Akademie věd ve Vídni, čestný doktor univerzit v Innsbrucku a Záhřebu, vysoké školy zemědělské ve Vídni, etc.

V neděli 28.12. byla za jeho nesmrtelnou duši sloužena slavná mše svatá v zcela zaplněném kostele sv. Gotharda na Bouzově. Hlavním celebrantem byl Otec Metoděj R. Hofman OT, vikář velmistra. Koncelebroval P. Norbert J.M. Hnátek OT a z loštické misijní komunity sv. Vincence z Pauly P. Miroslav Obšivan CM. Letošní slavnost připadla na svátek Svaté Rodiny. Ve svém kázání P. Metoděj poukázal právě na rodinné zázemí arcivévody Evžena, které bylo vhodným podhoubím pro růst této osobnosti.
Po kázání proběhla obnova manželských slibů přitomných manželských párů. Mši svatou doprovodil sbor Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc pod skvělou taktovkou pana Jana Gottwalda. Všechny tyto okolnosti se postaraly o neobyčejně mocný a hluboký duchovní zážitek.
Po závěrečném slavnostním požehnání již na přitomné účastníky čekal před chrámem familiáři Německého řádu připravený horký čaj a napečené perníčky s emblémem Evžena Habsburského. Okolní teplota dosahující mínus 7°C tedy neměla šanci schladit rozehřátá srdce účastníků bohoslužby :-)
Fotogalerie z oslavy

K uctění památky arcivévody a velmistra Evžena se dnes ve čtyři hodiny odpoledne rozezvučí zvon v hradní zvonici na bouzovském hradě.
R.I.P.

Arcivévoda Evžen se narodil 21. 5. 1863 na zámku v Židlochovicích na Moravě.
Roku 1887 složil ve vídeňském augustiniánském kostele řádový slib a dva dny po svých řeholních slibech, byl jmenován koadjutorem stávajícího velmistra Willhelma, což znamenalo, že po odstoupení nebo úmrtí velmistra se arcivévoda Evžen ujme této nejvyšší služby. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku 1894.
Evžen investoval nemalé prostředky do řádových statků, které sloužili jako zdroj pro financování charitních projektů (nemocnice, lázně, duchovní správa v inkorporovaných farnostech, atd...). Byla důkladně opravena bruntálská rezidence a zřízena obrazová galerie. Největším stavitelským počinem velmistra Evžena byla náročná rekonstrukce hradu Bouzova za neuvěřitelnou sumu 15,6 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl přizván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu měla pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovněž účastnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideálů řádového rytířstva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím vědecko-technickým věkem.
Arcivévoda Evžen, 58.velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30.prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Jeho ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu dne 6.ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Insbruku. Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského (1558-1619). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů.


Životopis arcivévody Evžena: http://www.nadacearcivevodyevzena.cz/
Fotogalerie míst ze sklonku Evženova života: https://www.facebook.com/

 

Číst dál: Pozvánka na mši sv. za arcivévodu Evžena, obnovitele Hradu BouzovDovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou u příležitosti 60. výročí úmrtí

arcivévody
Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů,
obnovitele hradu Bouzova.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 28.12.2014, 10:45hod.

Liturgii doprovodí:
Sbor: Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc, řídí Jan Gottwald
Varhany: Jiřina Navrátilová a Jan Gottwald
Ordinarium: Josef Nešvera (1842-1914): Missa Sancti Theodori, op. 67
Proprium: Josef Srnka (1907-1982): Koleda, Adolphe Adam (1803-1856): Cantique de Noel a další.

 

V pátek, dne 12. prosince v 11 hodin, při zádušní mši svaté, konané ve hřbitovním kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově, jsme vzpomněli, v roce 2006 tragicky zesnulého, našeho spolubratra Cfr. PhDr. Petra Adama, FamOT.
Zádušní mši svatou celebroval P. Norbert Jan Maria Hnátek OT a další kněží - přátelé a spolužáci.

Fotogalerie...