15

9.2.2014

Číst dál: Ohlédnutí za formačním setkáním familiářů a kandidátů

Dle evangelni rady "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" (Mk 6,31) se v sobotu dne 8. února 2014, u příležitosti Slavnosti Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - svátku založení Německého řádu, v prostorách Velmistrovské kanceláře a Gymnasia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů a kandidátů Německého řádu. Účastníci zde měli možnost duchovně se posílit a nabrat sílu pro svou další službu ve společnosti pod pláštěm familiáře Německého řádu.
Příjezd všech členů byl ohlášen na osmou hodinu ráno. Na tuto dobu bylo všem připraveno malé občerstvení v podobě kávy, čaje, vody a koláčů.
Něco málo po půl deváté začal ohlášený program, a to ve školní kapli, kde se konaly společné ranní modlitby.
Program pak pokračoval ve školní knihovně, podrobnou zprávou ze Dnů familiářů, které se konaly ve Vídni. Po ní proběhla krátká diskuse.
V jedenáct hodin byla sloužena mše svatá – Slavnost Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - slavnost založení Německého řádu.
Po jejím skončení následoval společný oběd v nedaleké restauraci.
Odpolední program započal ve čtrnáct hodin. Byl promítán film – dokument Arcivévoda a velmistr Evžen Habsburský. Podklady pro tento film byly shromažďovány v letech 1987 - 1988 a realizace filmování se uskutečnila v první půli roku 1989. Kamera, střih a režie: Ctirad Štipl, podkladová hudba: Jiří Jež, realizace filmu: Ctirad Štipl, Pavel Nenkovský a Eduard Weinlich. (Zveřejněno se souhlasem autorů).
Pak probíhala diskuze se dvěma přítomnými autory – členy Společnosti přátel hradu Bouzova, pány Ctiradem Štiplem a Pavlem Nenkovským.
Přitom se otevřelo i téma oslav 825 let založení řádu a oslav 50 let založení institutu familiářů.
Okolo půl páté odpoledne, společnou modlitbou růžence ve školní kapli a následným požehnáním, duchovní setkání familiářů a kandidátů Německého řádu skončilo.

Fotogalerie

 

V sobotu dne 8.2.2014 proběhne formační setkání Číst dál: Formační setkání kandidátů a familiářů  8.2.2014kandidátů a familiářů Německého řádu u příležitosti Slavnosti Naší milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - sváteku založení Německého řádu.

8:00 – příjezd, občerstvení
8:30 – ranní chvály
9:00 – dopolední cyklus přednášek
11:00 – mše svatá ze slavnosti Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - slavnost založení Německého řádu (liturgický oděv - familiáři malý ornát)
12:00 – oběd
14:00 – dokument Evžen Habsburský, posezení s autory.
16:30 – modlitba růžence
17:00 – závěr setkání, závěrečné požehnání

Setkání proběhne v prostorech Velmistrovské kanceláře, vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

 

Ve dnech 17. až 18. ledna 2014, se v prostorách velmistrovské kanceláře Gymnazia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Řádu bratří a sester od německého domu Panny Marie v Jeruzalémě.
Celá akce započala v pátek společnými večerními nešporami. Poté následovala večeře a po ní promítání filmů s řádovou tematikou.
Sobotní program byl zahájen společnými ranními modlitbami a pak snídaní, kterou si přítomní familiáři sami připravili. Pak již následoval stanovený program: prezentace z návštěvy největšího středověkého hradu Evropy, bývalého sídla velmistra Německého řádu a v současné době největší středověké stavby toho druhu v Evropě, hradu Malbork v Polsku. Objekt je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Po krátké diskusi následovala přednáška na téma: Institut familiářů – práva a povinnosti familiáře.
V jedenáct hodin se všichni familiáři, kandidáti i čekatelé zúčastnili mše svaté. Po obědě v nedaleké restauraci pak proběhla asi hodinová diskuse a po ní se konalo zasedání Bailivy. Závěrečným požehnáním bylo setkání ukončeno.

 

Na velmi tenký led se pustil pan Jiří Jurok, autor článku „Německý řád podporoval Henleina i Hitlera" uveřejněný 7. ledna tohoto roku v deníku Právo. Autor, který sám sebe označuje za českého historika, se podobných lživých tvrzení dopouští s železnou pravidelností od začátku devadesátých let. Jako člen ČSSD a místní komunální politik se tak zřejmě snaží upoutat na sebe pozornost, jelikož z historického hlediska tato jeho tvrzení neodpovídají skutečnosti, jsou silně zavádějící a působí spíše jako propaganda z poloviny minulého století. Jako „historik" totiž zcela neobjektivně prezentuje události, u kterých zamlčuje zásadní skutečnosti a v některých případech vysloveně lže.
Tvrzení o kolaboraci Německého řádu, dříve Řádu německých rytířů v době okupace Československa je v přímém protikladu s historickými fakty. V prvé řadě byl Řád Hitlerem 22.10.1938 v celé Evropě rozpuštěn a byl mu zabaven veškerý majetek. Řada členů Řádu se pak podílela na zahraničním a tuzemském odboji proti nacistické moci a tuto odbojovou činnost zaplatilo několik řádových bratrů a sester životem. Další skončili v koncentračních táborech. Je s podivem, že se zde „český historik" Jurok nepozastavil nad jistou nelogičností svého tvrzení o podpoře Henleina i Hitlera.
Dále pak označovat posledního předválečného velmistra Řádu Roberta Schäzkého za nekompromisního Němce, který neuznával státní moc a vylučoval české děti z řádových německých škol, je v rozporu se skutečností, že Řád se těsně před druhou světovou válkou významnou měrou podílel na snahách o zachování celistvosti Československé republiky a velmistr poskytl prezidentu republiky Dr. Edvardu Benešovi 15 miliónů korun na dostavbu pohraničního opevnění a souhlasil s vybudováním palebných průseků v řádových lesích.
Podobným způsobem by bylo možné argumentovat proti ostatním nařčením, která výše zmíněný článek pana „historika" Juroka obsahuje. Ať již se týkají kolaborace, či podle jeho mínění neoprávněného nárokování původního majetku Řádu. Za zmínku snad stojí jen jeho tvrzení, že řádový majetek v Československu byl již jednou zřejmě vyrovnán a zaplacen v rámci státního vyrovnání mezi Československem a Rakouskem v roce 1974. Tento nesmysl by zřejmě nenapsal, kdyby nahlédl do smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vypořádání určitých finančních a majetkoprávních otázek ze dne 19.12.1974. Tato smlouva se vztahuje pouze na fyzické osoby, které měly rakouské státní občanství ke dni 27.04.1945 a na právnické osoby, které měly sídlo na území Rakouské republiky k témuž dni. Je však třeba podotknout, že právním nástupcem Německého řádu na území ČR je Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, která nikdy neměla sídlo na území Rakouské republiky.
Podobné útoky na Německý řád jsou v jistých obměnách v posledních dvaceti letech poměrně časté a přicházejí vždy v momentech, kdy se vede diskuse o církevních restitucích. Záludnost podobných nařčení tkví především v rozdmýchávání nenávistných předsudků, které zaseli komunisté v době socialismu a ukotvili v myslích mnoha obyvatel České republiky. Zástupci Německého řádu věří, že díky současnému působení v českých zemích, kde provozují školy a zdravotnická zařízení, podobné excesy postupně vymizí. Ale dokud se tak nestane, je nutné se podobným útokům důsledně bránit.

vikář velmistra Německého řádu Metoděj Hofman

Ve dnech 17.1. - 18.1. proběhne v prostorách velmistrovské kanceláře v Číst dál: Formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řáduOlomouci formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Německého řádu. Na duchovní setkání navazuje sezení Bailivy.

PROGRAM:

Pátek 17.1.:
20:00 - nešpory
20:30 - večeře
22:00 - film s řádovou tématikou

Sobota 18.1.:
8:00 - ranní chvály
8:30 - snídaně
9:30 - dopolední cyklus přednášek
11:00 - mše svatá (liturgický oděv - familiáři malý ornát)
12:00 - oběd

14:00 - setkání bailivy

Změna programu vyhrazena.

Číst dál: Slavnost na BouzověŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu uspořádali v neděli 29. Prosince 2013 v 10.30 hod. na Bouzově v kostele sv. Gotharda slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. Velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.  Stalo se tak při příležitosti výročí jeho úmrtí před 59 roky ( *21.5.1863 Židlochovice na Moravě † 30.12.1954 Merano).

Mši svatou sloužil P. Metoděj Hofman OT, vzácný zahraniční host jáhen Fr. Karl Pemsl OT z Frankfurtu n. M. a z nedalekých Loštic pak P. Pavol Kavec CM. Fr. Karl Pemsl je mimo jiné vicepostulátor v procesu blahořečení služebnice Boží císařovny Zity. Slavností ráz této bohoslužby na Bouzově umocnila slavná „Česká mše vánoční“ (Hej mistře) autora Jakuba Jana Ryby v podání scholy Gaudium z Václavova (s výpomocí zpěváků z Horních Studének, přátel ze Zábřeha a z Rapotína). „Rybovka“ je dodnes uznávaná jako tzv. vánoční rodinné stříbro všech Čechů. Tato česky psaná skladba popisující zvěstování Kristova narození a příchod pastýřů k jesličkám, vznikla v roce 1796 a prostřednictvím opisů se velice brzy rozšířila do českých zemí. Pro svou radostnou a svěží atmosféru byla, a dodnes stále je, velice srozumitelná a přístupná široké veřejnosti.

Kostel byl zcela zaplněn a po skončení této mše svaté a po prohlídce místního betlému čekalo Číst dál: Slavnost na Bouzověna návštěvníky občerstvení v podobě teplého čaje, podávaného s hlučínskými koláčky a speciální edicí napečených perníčků s malovaným emblémem EH (Evžen Habsburský). Pro téměř čtyřicet účinkujících pak familiáři Německého řádu ve spolupráci s místními farníky připravili na faře pohoštění v podobě teplého guláše, kávy, řádového piva a vánočního cukroví.

Pozn.: Arcivévoda Evžen, 58. velmistr Řádu německých rytířů, zemřel 30. prosince 1954 v Meranu (sever Itálie) obklopen svými spolubratry z řádového domu v Laně. Jeho ostatky byly po slavnostním pohřebním obřadu dne 6. ledna 1955 uloženy k dočasnému odpočinku v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku (hlavní město rakouské spolkové země Tyrolsko). Evžen odpočívá vedle svého řádového spolubratra a předchůdce ve velmistrovském úřadu, Maxmiliána III. arcivévody Rakouského (1558-1619). Velmistr Maxmilián byl prvním velmistrem z rodu Habsburského. Leží tak zde velmi příznačně vedle sebe první a poslední habsburský velmistr Řádu německých rytířů.

Pavel A. Nenkovský

Fotogalerie

 

Jako každý rok v adventním čase se vedení školy Církevního gymnázia Německého řádu sešlo s metropolitou moravským a olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.
Ten si vyslechl, kam se škola během uplynulého roku nejen v oblasti duchovní posunula. Upřímnou radost pak projevil nad tím, že se škole daří oslovovat stále větší množství potenciálních studentů. Na závěr více než hodinového, velmi příjemného setkání škole požehnal do dalšího snažení.

Číst dál: Setkání s arcibiskupem Janem

Výroční zasedání generálních představených katolické církve
27.- 29.11.2013

Číst dál: Velmistr Bruno Platter u papeže FrantiškaOd středy do pátku ke konci listopadu zasedalo v Římě sdružení mužských generálních představených katolické církve. Sto dvacet řeholních představených, z nichž většina má své sídlo v Římě, vyslyšelo pozvání předsedy, jezuitského generála P. Adolfa Nicoláse, včetně velmistra Německého rádu Abt. Bruno Plattera. Mužské řády katolické církve počítají celosvětově 190.000 členů, z nichž je 135.000 řeholních kněží a 55.000 laických bratrů. Řeholníci jsou, dle papeže Františka, důležitými charismatickými a prorockými hlasateli Kristova poselství v našem světě. Vedle rozjímání, modlitby a duchovní služby provozují řády v souladu s jejich příslušným poselstvím a speciálním charismatem školy, univerzity a vzdělávací zařízení všeho druhu, domovy dětí, mládeže, pro postižené, domovy důchodců, nemocnice
a bezpočet forem léčebných a terapeutických zařízení. Pečují o uprchlíky a bezdomovce a často jsou také, jak to formulovat papež, činní na okraji společnosti.Číst dál: Velmistr Bruno Platter u papeže Františka

Třídenní setkání vyšších představených se konalo na téma: “Papež František;zva pro Leadership podle evangelia." Smyslem a účelem bylo nejprve pátrat po impulsech, které vycházejí pro řeholníky od papeže Františka a hledat cesty jejich proměny do vlastních komunit. Řeholní představení strávili s papežem celé páteční dopoledne v exklusivním rozhovoru, což má jistě velmi zvláštní a privilegovaný význam...


Přinášíme článek převzatý ze stránek řádového gymnázia:

Zážitky shrnuly Eliška Barotová a Denisa Rendová.

Tak jsme se vrátili z Vídně. Bylo to náročné, ale i přes ranní čekání na autobus, dlouhou cestu a prodírání se do centra Vídně to stálo za to.

Nejdříve jsme navštívili Velmistra Německého řádu Bruno Plattera. Ten nás velmi příjemně překvapil. Čekali jsme vážného, muže beze smyslu pro humor, ale jeho reakce na naši návštěvu byla přátelská. Setkali jsme se zkrátka s člověkem, který je komunikativní, otevřený, vtipný a energický.

Po příjemné návštěvě jsme nelenili a pokračovali dalšími zajímavými místy, mimo jiné klenotnici Německého řádu, zabírající více než dvě místnosti, Stephansdomem s neobvykle barevnou střechou nebo Hofburgem.

Co nemohlo chybět na závěr, byly nákupy a vyhlášená atmosféra vídeňských vánočních trhů. Aby to bylo dokonalé, budeme si ovšem muset příště „objednat“ i sníh a mráz, který se letos nedostavil. S plnými taškami a žaludky jsme spokojeni nasedli do autobusu a vyrazili zpět směr Olomouc.

Číst dál: Exkurze do Vídně: Studenti druhého ročníku CGNR navštívili pana Velmistra i vánoční trhy ve Vídni

http://cgnr.cz/index.php/cs/skola/archiv-novinek/168-exkurze-do-vidne-druhaci-navstivili-velmistra-i-vanocni-trhy

Číst dál: Mše svatá za arcivévodu EvženaŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).


Mše svatá bude sloužena v neděli 29.12.2013 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod.


Při mši svaté zazní Rybova Česká mše vánoční (Hej mistře).