20

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na mši svatou, při které složí své věčné sliby

Fr. Miroslav Váňa OT
Fr. Piotr Lewiński OT

V sobotu 17.9.2016, řádová kaple Sv. Kříže v Opavě (Matiční ulice, vedle Církevní konzervatoře Německého řádu) v 11.00 hod.

Číst dál: Pozvánka na věčné sliby

 


Číst dál: Pouť k Matce Boží HrabyňskéSrdečně zveme na veřejnou poutní mši svatou ke cti a chvále naší patronky a ochránkyně Matky Boží Panny Marie.

Dne: sobota 13. srpna 2016 v 10,00 hodin.
Místo: Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni (okres Opava).

Mši svatou budou sloužit profesní členové/kněží Řádu

Plakát 

Číst dál: Výroční konveniant Bailivy Čechy, Morava a Slezsko AD2016Dne 28.května 2016 se koná výroční konveniant familiářů Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko.

Začátek v 9:00hod.

Konveniant proběhne v prostorách velmistrovské kanceláře - vchod z ulice Lafayetova, Olomouc.

Všichni familiáři jsou srdečně zváni. Účast potvrďte písemně na vedení Bailivy.

Číst dál: Mše svatá za velmistra EvženaFamiliáři Německého řádu si Vás dovolují pozvat na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka, u příležitosti výročí jeho narození (*21.5.1863 +30.12.1954).

Mše svatá bude sloužena v pondělí 23.5.2016 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 18:00hod.

Dne 30. ledna proběhlo v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě (Proboštský chrám) poslední rozloučení s P. Františkem Štriblem OT. Mši svatou celebroval z pověření otce biskupa Františka Lobkowicze generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martin David. Homilii pronesl P. Olfřich Máša FamOT, pohřební obřady vedl P. Metoděj Hofman OT, generální rada a vikář velmistra Německého řádu. Ostatky byly uloženy k dočasnému odpočinku na Městském hřbitově v Opavě, kde bude Otec František mezi svými řádovými spolubratry očekávat slavné vzkříšení.

 

Číst dál: Poslední rozloučení s P. Františkem X. Štriblem OT

Curriculum vitæ

* 27. 10. 1937 – † 24. 01. 2016

Vážení přátelé!

V neděli dne 24. ledna ukončil náš drahý spolubratr František svou pozemskou pouť a v pokročilém věku 78 let se vrátil domů ke svému nebeskému Otci. Bratři domu Panny Marie v Jeruzalémě a s nimi celý Řád ztrácí s br. Františkem velmi přívětivého a velmi ceněného kněze.

Narodil se 27.10.1937 ve Staňkově, okres Domažlice. Dne 26. června 1960 přijal kněžské svěcení v Litoměřicích.
Kněžskou službu konal v českobudějovické diecézi jako kaplan v Sušici a Klatovech, administrátor v Nýrsku, administrátor excurr. Dešenice, Děpoltice, Hamry, Zelená Lhota a Železná Ruda, arciděkan v Nepomuku, administrátor excurr. v Prádle a Vrčeni.
Děkan v Přešticích, administrátor excurr. v Kbelech a v Horšicích.
Farář ve Staších, administrátor excurr. v Nicově a Zdíkovci.
Děkan a okrskový biskupský vikář v Prachaticích, administrátor excurr. v Chrobolech a Husinci.
Arciděkan v Kašperských Horách, administrátor excurr. v Dlouhé Vsi, Hartmanicích a Rejštejně.
Po zřízení plzeňské diecéze farářem v Klenčí p. Čerchovem, administrátor excurr. v Meclově, Trhanově, Nemanicích.

V r. 2001 odešel do důchodu, nadále však působil jako rektor kaple sv. Kříže v Opavě, výpomocný duchovní při konkatedrále a duchovní správce Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské.

V r. 2003 byl přijat jako oblát Německého řádu. Dne 23.04.2005 složil časné sliby a 29.9.2007 složil sliby věčné.
V 75 letech opustil činnou službu, dále pak duchovně vypomáhal v konkatedrále v Opavě.

Requiem:
sobota 30. ledna v 11:00hod. v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Poroučíme br. Františka přímluvám a modlitbám členů Řádu. Kéž svou odměnu obdrží v nebi a stane se naším přímluvcem!

 

Fotogalerie:

https://goo.gl/photos/yKDYaNGrtUX2JnQ26

Videa:

Před Konkatedrálou - Proboštským chrámem:  https://youtu.be/U26Qi0Ahhqw
Smuteční průvod na hřbitově:  https://goo.gl/XA153C
Uložení do hrobu:  https://goo.gl/qs46GJ

Dokumenty:

Smuteční oznámení - Parte:  http://goo.gl/mbyAq5
Životopis:  http://goo.gl/HLjV16

Číst dál: P. Mgr. František X. Štribl OTDne 24. ledna 2016 odešel ke svému Pánu
jeho služebník

P. Mgr. František X. Štribl OT

narozen dne 27. 10. 1937 ve Staňkově
kněžské svěcení 26. 06. 1960
oblát 28. 08. 2003
časné sliby 23. 04. 2005 – věčné sliby 29. 09. 2007

s drahým zesnulým se rozloučíme
v sobotu 30. ledna v 11:00hod.
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Odevzdáváme jej do modliteb a přímluv jeho řádových
spolubratrů a spolusester

v Opavě 25. 1. 2016
R.I.P

 

Parte František X. Štribl OT

Číst dál: Pozvánka na přednášku o životě a díle velmistra Paula Aloise Heidra OTU příležitosti 80. výročí úmrtí velmistra Německého řádu

P. Paula Aloise Heidera OT

si Vás dovolujeme srdečně pozvat na přednášku o jeho životě a díle,
která se bude konat

25.01.2016
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

17,00 - hodin zahájení v kostele
18,00 - budou bratři Německého řádu sloužit zádušní mši sv. za velmistra P. Paula Aloise Heidera O. T.

Přednáší P. Jan Larisch, autor knihy "P. Paul Alois Heider, OT : miloval církev, národ a vlast"

Na setkání se těší
P. Dariusz Cecerski O. T., provinciál

Plakát

Dne 2. ledna 2015 jsme měli možnost se v Brodku u Prostějova rozloučit se vzácnou osobností veřejného života přesahující regionální a dá se říci i státní hranice. V místním farním kostele byla obětována zádušní mše svatá za Jeho Excelenci (A.D.) JUDr. RICHARDA MORITZE hraběte BELCREDIHO, čestného a devočního rytíře Suverénního Řádu Maltézských rytířů, nositele Masarykova řádu České republiky. Již před jednou hodinou odpolední se kostel Povýšení sv. Kříže začal pomalu plnit smutečními hosty z blízkého, ale i dalekého okolí. Dorazili zástupci rodiny, veřejného života, spřízněných šlechtických rodů a zástupci dvou rytířských řádů – Maltézského a našeho. U rakve s ostatky v krásně vánočně vyzdobeném kostele po celou bohoslužbu stála čestná stráž hasičů z místního sboru. Bohoslužbu a obřady vedl místní farář P. Mgr. Pavel Vágner. Koncelebrovali P. Metoděj Hofman OT, P. Norbert Hnátek OT s dalšími kněžími z okolí. Jáhenskou služby vykonával diakon MUDr. René Caha z Maltézského řádu. Rytířské řády měli tu čest přinést během bohoslužby obětní dary. Po obřadech byly ostatky zesnulého připraveny k převozu do Allandu u Vídně, kde bude 9. ledna v 11.00 hod. slouženo slavnostní requiem, po němž následuje uložení do země na tamním hřbitově. Zde již očekávají slavné vzkříšení rodiče pana hraběte, kteří se po nucené emigraci návratu do rodné vlasti již nedočkali.

Odpočinutí věčné dej svému služebníkovi Richardovi ó Pane, a Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve Svatém Pokoji. Amen.

 V neděli 27.12. na svátek Svaté rodiny byla sloužena na Bouzově v kostele sv. Gotharda mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a zakladatele moderní památkové péče.
Mše svatá zahájená liturgickým průvodem v 10:45 hod. byla pořádána familiáři Německého řádu ve spolupráci s Českou provincií Německého řádu. Mezi čestné hosty patřili zástupci Společnosti přátel hradu Bouzova, ředitel Domu dětí a mládeže Německého řádu p. Prudil, p. Mikulášová z Maltézské pomoci/Maltézského řádu a další.
Ve své homilii se P. Metoděj Hofman OT zaměřil právě na svátek Svaté rodiny a jeho význam pro dnešní mladé rodiny. Dotknul se i rodinného zázemí velmistra Evžena. Z této malé zajímavé exkurze do historie vyplynulo několik rad jak i dnes vychovávat naše děti, aby byly duchovně zdravé a pro celkovou společnost přínosné.
Na závěr bohoslužby si familiáři tradičně připravili pro účastníky mše svaté před kostelem teplý čaj a perníčky s emblémem E.H. (Evžen Habsburský) doplněné ještě slezskými koláčky.
Pro hudební doprovod, kterého se letos zhostil místní chrámový sbor, a čestné hosty, pak familiáři pripravili pravý segedínský guláš podávaný ve společenských prostorách farní budovy.

Bohoslužba byla historicky poprvé přenášena také on-line přes internet. Záznam můžete shlédnout na tomto odkazu:

Za fotografie děkujeme Pavlu Nenkovskému.

FOTOGALERIE

Číst dál: Vánoční a novoroční přání

Vážení přátelé a příznivci,

děkujeme za vaši podporu a blízkost a vyprošujeme vám na přímluvu našich řádových patronů vždy blahoslavené Panny Marie, svaté Alžběty, svatého Jiří a svaté Doroty požehnané a milostiplné svátky vánoční a do nadcházejícího roku horu Božího požehnání a kopec Božích milostí :-)

Ze srdce přejí a u našeho Pána a Mistra vyprošují
bratři, sestry a familiáři Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě
(Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem)


 

Číst dál: Pozvánka na mši sv. za velmistra Evžena, obnovitele Hradu Bouzova

 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou u příležitosti

61. výročí úmrtí

arcivévody Evžena Habsburského,

velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov

neděle 27.12.2015, 10:45hod.

Liturgii doprovodí:

Místní chrámový sbor pod vedením Barbory Putíkové.