09

Pořad České televize o místě kde probíhá v licenci od roku 2015 obnovená výroba řádového likéru GOLDKREUZ...

Řád německých rytířů vlastnil v Bruntále již od konce 17. stol. lihovar, v kterém se vyráběly znamenité likéry. Z tohoto lihovaru také pochází GOLDKREUZ vyráběný Řádem v meziválečném období. V návaznosti na svou tradici Řád obnovil výrobu likéru.

Likér je spíše žaludeční elixír, zcela bez cukru, hořký s výraznou příchutí "anisette", složený ze směsi 15 bylin a koření. Barvený a přichucený je karamelem. Složení bylin je zaměřeno na činnost žaludku a podporu trávení.

Vyrábí pálenice Maršíkovský mlýn v Jeseníkách pod licencí Německého řádu (www.ullersdorf.cz).

Záznam pořadu...

Číst dál: Pořad ČT o místě kde se vyrábí Goldkreuz

 


19.7.2017

V minulém týdnu se profesní bratři účastnili společných exercicií na Svatém Hostýně.
Exercicie vedl P. Josef Hudec Ocr.

Číst dál: Exercicie bratří na Svatém Hostýně

 


23.5.2017
V neděli 21.5.2017 byla sloužena na Bouzově v kostele sv. Gotharda mše sv. sloužená za velmistra Evžena arcivévodu Rakouského u příležitosti jeho nedožitých 154 narozenin.
Arcivévoda Evžen přestavěl mezi léty 1895 - 1910 hrad Bouzov do dnešní podoby, což bylo jeho největším stavitelským počinem. Náročná rekonstrukce hradu Bouzova stála 2,4 milionu rakouských korun, které arcivévoda Evžen vyčlenil, se souhlasem řádové kapituly, z výnosů řádových velkostatků. Velmistr Evžen mimo jiné také postavil velmistrovský palác v Olomouci, kde dnes sídlí Církevní gymnázium Německého řádu...
Za fotografie děkujeme panu Pavlu Nenkovskému a Vladimíru Šabatovi
 

14.5.2017

V neděli 14. května proběhlo slavnostní zahájení lázeňské sezóny v lázních Karlova Studánka. Již od ranních hodin se ke kostelu "Panny Marie uzdravení nemocných" sjížděla řada hostů z blízka i z daleka. Slavnost započala v zcela zaplněném chrámu pontifikální mší svatou slouženou Otcem biskupem Františkem Lobkowiczem. Po mši svaté se společně s Otcem biskupem vydali místní farníci i lázeňští hosté k pitnému pavilonu, kde proběhlo vlastní žehnání.

Celá slavnost se nesla ve velmi příjemné rodinné atmosféře hlavně díky přístupu Otce biskupa Františka, za což mu patří upřímné Pán Bůh zaplať. Velké díky také patří dalšímu z organizátorů panu MUDr. Janu Vrabcovi.

Fotogalerie:

Foto: © Milan Pchálek & Lubomír Macek FamOT

Lázně Karlova Studánka byly založeny na konci 18. stol. Německým řádem. Za první republiky zde byly například léčeni pacienti i za menší než minimální náklady - chybějící finance na provoz dorovnával Řád ze svých velkostatků. V současné době Německý řád usiluje o restituční navrácení lázní, aby mohl naplňovat své heslo Léčit a Pomáhat.

V pondělí 8. května se vydali bruntálští farníci na poutní zájezd do bouzovské farnosti. Úvodem byla sloužena mše svatá pro poutníky a místní farníky v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Celebroval Otec Dariusz Czecerski OT z Bruntálu, koncelebroval Otec Metoděj Hofman OT bouzovský farář. Po mši svaté bruntálské maminky obdrželi od místních malou květinku ke svému nadcházejícímu svátku. V 11 hodin byla rezervována na hradě prohlídka a po ní společný oběd v místním hotelu.

 Fotogalerie:

10.5.2017

Familiáři Německého řádu Bailiva Čechy, Morava a Slezsko oznamují, že v neděli 14.5.2017 proběhne žehnání pramenů v lázních Karlova Studánka /lázně založeny na konci 18.stol. Německým řádem/

PROGRAM:
9.00h - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. CELEBROVANÁ OTCEM BISKUPEM FRANTIŠKEM LOBKOWICZEM, NÁSLEDUJE ŽEHNÁNÍ PRAMENŮ

 Číst dál: Žehnání pramenů v Karlově Studánce

 

Fotografie z pohřbu moravského rodáka, čestného profesora, dlouholetého archiváře Centrálního archivu Německého řádu, rektora kostela sv. Alžběty ve Vídni, historika, zakladatele mezinárodní historické komise Německého řádu P. Prof. Dr. Bernharda Demela OT (*8.10.1934 Dvorce u Bruntálu - +7.1.2017 Vídeň).
Foto: cfr. Tomáš Both FamOT

Dne 30.12.2016 na den výročí úmrtí arcivévody Evžena byla na Bouzově sloužena slavná mše svatá za tohoto Božího služebníka, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Slavnosti se účastnili nejen místní farníci, ale i hosté z blízka i daleka, familiáři Německého řádu, zástupci Řádu Maltézských rytířů, Společnosti přátel Hradu Bouzova a další.
Po první světové válce ve dvacátých letech započal s přeměnou rytířského řádu v řád čistě církevní. Roku 1923 rezignoval se svolením papeže Pia XI. na funkci velmistra, aby jako Habsburk neohrožoval existenci řádu v nástupnických zemích monarchie. Tím, že podle svého řádového hesla "raději prospívat než stát v čele" dokázal vzdát se všeho a ustoupit do ústraní, zajistil přežití Řádu v nové formě.
Pochován je v Innsbrucku vedle svého řádového spolubratra Maxmiliána, prvního velmistra z rodu Habsburků...
Za fotografie děkujeme Pavelu Nenkovskému.

Číst dál: Zemřel Otec Prof. Dr. Bernhard Demel OTV časných ranních hodinách dne 7. ledna náhle a neočekávaně zemřel rodák z Moravy, dlouholetý vedoucí Centrálního archivu Německého řádu a rektor řádového kostela ve Vídni, Otec Prof. Dr. Bernhard Demel OT (*8.10.1934 Dvorce u Bruntálu - +7.1.2017 Vídeň). Zemřel v kruhu své domácí řádové rodiny v době, kdy u oltáře, při němž téměř pět desetiletí celebroval, byla právě sloužena mše svatá.

Otec Bernhard složil 10. května 1955 svou první profes v Německém řádu, v tom řádu, který znal již od svého dětství na Moravě.
Jeho studie ho zavedly do Frankfurtu a Innsbrucku, kde mohl počítat mezi své učitele teology jako Karl Rahner. Dne 25. února 1961 byl v Main vysvěcen na kněze. Dne 27. listopadu 1965 promoval jako doktor teologie. Po kaplanských letech ve Frankfurtu, jak popisoval bezstarostných a šťastných, vyslyšel v roce 1968 povolání do Centrálního archivu ve Vídni. Výzkum dějin Řádu německých rytířů, odkrývání neznámých aspektů se mu v příštích čtyřech desetiletích stalo vášní, z které vzešlo velké množství vědeckých publikaci. S jeho členstvím v mnoha historických komisích a účastí na mezinárodních konferencích, kde byl také pravidelným účastníkem se svými referáty, učinil historii Německého řádu známou širokému publiku. Jako ocenění za jeho zásluhy a přínos vědnímu oboru, mu byl udělen v roce 2005 rakouským prezidentem titul "profesor".

Řád s ním ztrácí nejen významného historika, ale především i spolubratra, který prostřednictvím svého skromného životního stylu, jeho věrnosti k modlitbě a řádovým regulím, ale také jeho hluboké zbožnosti, byl příkladem žitého řeholního života. My na něj budeme pamatovat s vděčností a v modlitbě. Odpočívej v Pokoji.

Ve středu 11.1.2017 v 18.00 hod. bude za něj v řádovém kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena veřejná zádušní mše svatá.

S drahým zesnulým se rozloučíme za účasti pana velmistra
v pátek 13. ledna 2017 v 15:00hod.
ve farním kostele sv. Michala v Gumpoldskirchen (Rakousko).

Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena 30.12.2016Členové Německého řádu a ŘKF Bouzov
srdečně zvou všechny přátele a příznivce na mši svatou slouženou za

Arcivévodu Evžena Habsburského
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
pátek 30.12.2016, 10:00hod.

Liturgii doprovodí: Jan Gottwald,
arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého.