18

10.5.2017

Familiáři Německého řádu Bailiva Čechy, Morava a Slezsko oznamují, že v neděli 14.5.2017 proběhne žehnání pramenů v lázních Karlova Studánka /lázně založeny na konci 18.stol. Německým řádem/

PROGRAM:
9.00h - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. CELEBROVANÁ OTCEM BISKUPEM FRANTIŠKEM LOBKOWICZEM, NÁSLEDUJE ŽEHNÁNÍ PRAMENŮ

 Číst dál: Žehnání pramenů v Karlově Studánce

 

Fotografie z pohřbu moravského rodáka, čestného profesora, dlouholetého archiváře Centrálního archivu Německého řádu, rektora kostela sv. Alžběty ve Vídni, historika, zakladatele mezinárodní historické komise Německého řádu P. Prof. Dr. Bernharda Demela OT (*8.10.1934 Dvorce u Bruntálu - +7.1.2017 Vídeň).
Foto: cfr. Tomáš Both FamOT

Dne 30.12.2016 na den výročí úmrtí arcivévody Evžena byla na Bouzově sloužena slavná mše svatá za tohoto Božího služebníka, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.
Slavnosti se účastnili nejen místní farníci, ale i hosté z blízka i daleka, familiáři Německého řádu, zástupci Řádu Maltézských rytířů, Společnosti přátel Hradu Bouzova a další.
Po první světové válce ve dvacátých letech započal s přeměnou rytířského řádu v řád čistě církevní. Roku 1923 rezignoval se svolením papeže Pia XI. na funkci velmistra, aby jako Habsburk neohrožoval existenci řádu v nástupnických zemích monarchie. Tím, že podle svého řádového hesla "raději prospívat než stát v čele" dokázal vzdát se všeho a ustoupit do ústraní, zajistil přežití Řádu v nové formě.
Pochován je v Innsbrucku vedle svého řádového spolubratra Maxmiliána, prvního velmistra z rodu Habsburků...
Za fotografie děkujeme Pavelu Nenkovskému.

Číst dál: Zemřel Otec Prof. Dr. Bernhard Demel OTV časných ranních hodinách dne 7. ledna náhle a neočekávaně zemřel rodák z Moravy, dlouholetý vedoucí Centrálního archivu Německého řádu a rektor řádového kostela ve Vídni, Otec Prof. Dr. Bernhard Demel OT (*8.10.1934 Dvorce u Bruntálu - +7.1.2017 Vídeň). Zemřel v kruhu své domácí řádové rodiny v době, kdy u oltáře, při němž téměř pět desetiletí celebroval, byla právě sloužena mše svatá.

Otec Bernhard složil 10. května 1955 svou první profes v Německém řádu, v tom řádu, který znal již od svého dětství na Moravě.
Jeho studie ho zavedly do Frankfurtu a Innsbrucku, kde mohl počítat mezi své učitele teology jako Karl Rahner. Dne 25. února 1961 byl v Main vysvěcen na kněze. Dne 27. listopadu 1965 promoval jako doktor teologie. Po kaplanských letech ve Frankfurtu, jak popisoval bezstarostných a šťastných, vyslyšel v roce 1968 povolání do Centrálního archivu ve Vídni. Výzkum dějin Řádu německých rytířů, odkrývání neznámých aspektů se mu v příštích čtyřech desetiletích stalo vášní, z které vzešlo velké množství vědeckých publikaci. S jeho členstvím v mnoha historických komisích a účastí na mezinárodních konferencích, kde byl také pravidelným účastníkem se svými referáty, učinil historii Německého řádu známou širokému publiku. Jako ocenění za jeho zásluhy a přínos vědnímu oboru, mu byl udělen v roce 2005 rakouským prezidentem titul "profesor".

Řád s ním ztrácí nejen významného historika, ale především i spolubratra, který prostřednictvím svého skromného životního stylu, jeho věrnosti k modlitbě a řádovým regulím, ale také jeho hluboké zbožnosti, byl příkladem žitého řeholního života. My na něj budeme pamatovat s vděčností a v modlitbě. Odpočívej v Pokoji.

Ve středu 11.1.2017 v 18.00 hod. bude za něj v řádovém kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena veřejná zádušní mše svatá.

S drahým zesnulým se rozloučíme za účasti pana velmistra
v pátek 13. ledna 2017 v 15:00hod.
ve farním kostele sv. Michala v Gumpoldskirchen (Rakousko).

Číst dál: Mše sv. za velmistra Evžena 30.12.2016Členové Německého řádu a ŘKF Bouzov
srdečně zvou všechny přátele a příznivce na mši svatou slouženou za

Arcivévodu Evžena Habsburského
velmistra Řádu německých rytířů

obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
pátek 30.12.2016, 10:00hod.

Liturgii doprovodí: Jan Gottwald,
arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého.

V sobotu 26. listopadu 2016 proběhlo na náměstí obce Bouzov slavnostní rozsvícení stromečku. Při této příležitosti uspořádala Farnost Bouzov (spravovaná Německým řádem) ve spolupráci se Seniorklubem Bouzov a Familiáři Německého řádu Misijní jarmark®. Poprvé se do přípravy jarmarku zapojily i děti z místní farnosti a připravily pár drobností, šperků a pochutin, které pak byly nabízeny v rámci výše uvedené slavnosti. Výtěžek pro letošní rok činí 11.366,- Kč.

Na svátek sv. Alžběty Uherské se konal v Opavě Řádový den, při kterém se setkali členové Německého řádu. Řádový den započal veřejnou mší svatou v opavské konkatedrále. V odpoledních hodinách pokračoval pobožností za zemřelé členy Řádu na místním opavském hřbitově a následně společnou modlitbou nešpor v kapli Svatého Kříže Milosrdných Panny Marie Jeruzalémské / Sester Německého řádu.

 


Číst dál: Pozvánka na Řádový den 2016

10,30 – pontifikální mše svatá v konkatedrále - proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Hlavním celebrantem bude starobrněnský opat
J. M. ThDr. LUKÁŠ EVŽEN MARTINEC, OSA

14,30 – návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří Německého řádu na Městském hřbitově v Opavě

16,30 – slavnostní nešpory ze slavnosti svaté Alžběty v kapli Povýšení Svatého Kříže sester Německého řádu

NA SETKÁNÍ SE TĚŠÍ BRATŘI, SESTRY A FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU


30.10.2016

17. září 2016 tři dny po svátku Povýšení Svatého Kříže zažila česká provincie velkou slavnost. V řádové kapli Svatého Kříže v Opavě složili dva bratři fr. Miroslav Váňa a Piotr Lewinski své věčné sliby do rukou velmistra. Liturgii s panem velmistrem koncelebroval generální prokurátor u Svatého stolce P. Laurentius Meißner OT, Prior Dariusz Cecerski OT a další řádoví a diecézní kněží z Čech. Z Vídně přijel P. Bernard Deml OT, který bratra Miroslava během jeho studií na velmistrovském úřadě ve Vídni stále láskyplně oslovoval "můj krajane". Slavnosti se účastnili také řádové sestry, familiaři, členové rodin a přátelé obou nových profesů. O hudební doprovod liturgie se postaral sbor Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.

Podle řádové tradice, ten spolubratr který jako poslední složil věčné sliby má na následujících slibech kázání. Tomuto kritériu odpovídal P. Norbert J.M. Hnátek OT a tak byl tímto slavnostním úkolem pověřen. Zhostil se ho se ctí. P. Norbert připomenul oběma spolubratřím řádové charisma a důležitost odevzdání se následování Krista. Život podle evangelia není jednoduchou cestou, vede ale k věčnosti, zdůraznil P. Norbert. Na závěr vyjádřil naději, že věčné sliby obou spolubratří budou obohacením provincie řádu a celé církve.

Po litaniích ke všem svatým slíbil bratr Miroslav a bratr Piotr chudobu, poslušnost a čistotu až do smrti. Následovala modlitba velmistra a předání náprsního kříže a bílého pláště. Po té následovalo pozdravení pokoje se všemi přítomnými spolubratry.

Na samý závěr poděkoval fr. Miroslav jménem obou nových profesů panu velmistrovi za trpělivost a vstřícnou podporu.

 Jakub Jírovec OT

Foto: Lubomír Macek & Marcin Zaborowski

24.10.2016

Číst dál: Nadační fond arcivévody Evžena Habsburského

Na svém posledním zasedání schválila správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského (jedno z děl familiářů Německého řádu) řádná prospěchová a mimořádná sociální stipendia na první pololetí školního roku 2016/2017 pro studenty Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci v celkové výši 102 000 tis. Kč.


Přejeme mnoho studijních úspěchů!