18

Lázně Karlova Studánka na Bruntálsku zahájily novou sezónu. Pramenům tu za doprovodu lázeňských hostů požehnal biskup František Václav Lobkowicz. Tradice svěcení byla v Karlově Studánce obnovena před 19 lety a dnes se na ni sjíždějí lidé ze širokého okolí.
Lázně roku 1780 založil Řád německých rytířů. Jméno dostaly po jednom ze zakladatelů velmistrovi Karlovi Ludvíkovi. Řád zde naplňoval své řádové heslo Pomáhat a Léčit až do začátku druhé světové války, kdy mu byly lázně zkonfiskovány nejprve nacisty a posléze komunisty.

 

Záznam zpravodajského pořadu České televize:

Česká tetlevize - ivysílání, zprávy z regionů...

 

 

Číst dál: Zahájení lázeňské sezóny v Karlově StudánceČESKÁ PROVINCIE ŘÁDU BRATŘÍ DOMU PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ

a Římskokatolická farnost Bruntál

si vás dovolují pozvat na

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v lázních
KARLOVA STUDÁNKA

V neděli 12. Května 2019

Program:
11,00 – mše svatá v kostele Panny Marie uzdravení nemocných s biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem
12:00 – průvod k pramenům – pitný pavilon
12:20 – žehnání pramenů

 

Číst dál: Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v JeruzaléměSrdečně zveme na slavnost hlavní patronky našeho řádu - Slavnost Naší milé Paní od Německého domu v Jeruzalémě (slavnost založení Německého řádu).

Sobota 9.2.2018 v 11:00 h., kostel Povýšení sv. Kříže v Opavě.

Celebrují kněží Německého řádu.

 

Plakát...

 

 

 

Neděle 30.12.2018
V den výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského byla za něj sloužena pod hradem Bouzovem, který tolik miloval a vtiskl mu jeho současnou podobu, v kostele sv. Gotharda slavná mše svatá. Arcivévoda Evžen byl 58. velmistrem Řádu německých rytířů. Narodil se v Židlochovicích na jižní Moravě 21. května 1863 a zemřel v Meranu (Itálie) 30. prosince 1954.

Mši svatou letos hudebně doprovodila dechová Holoubkova kapela, která naladila krásnou, vánočně-sváteční atmosféru bohoslužby.

Po mši svaté si familiáři pro účastníky bohoslužby připravili čaj s punčem a perníčky, které přítomné v sychravém počasí rozehřály. Pro hudebníky a přítomné hosty pak připravili na faře tradiční segedínský guláš.

Lubomír Macek FamOT

 

 

"Radujte se všichni v Pánu,
opakuji, radujte se,
Pán je blízko!"

Filipským 4, 4

 

Přejeme vám požehnané Vánoce
a milostiplný nadcházející rok 2019

 

Ve čtvrtek 13. prosince se v Olomouci v kostele sv. Mořice odehrála vskutku historická událost. Sešly se zde dvě naše školy, aby uspořádaly první společný Adventní koncert. Studenti CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU a Církevní konzervatoř Německého řádu připravili hodinu a půl dlouhý bravurně provedený program. Celý koncert provázela ve zcela zaplněném chrámovém prostoru krásná rodinná atmosféra. Již nyní se těšíme na další ročník... :-)

 

Číst dál: Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Církevní konzervatoře Německého řáduČíst dál: Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Církevní konzervatoře Německého řáduBailiva Čechy, Morava a Slezsko - familiáři Německého řádu

vyhlašuje


konkurzní řízení na funkci


ředitele/ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu,
Beethovenova 1, 746 01 Opava
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

 • odborná kvalifikace dle zákona o ped. pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.


Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.


Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 • datum a podpis uchazeče.


K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících,
 • strukturovaný životopis nejlépe doplněný fotografií,
 • koncepci dalšího rozvoje školy či školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit kterékoliv konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce doplněné heslem „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15. 2. 2019 do 14 hodin na sekretariát školy.

24.11.2018

V sobotu dne 24.11. proběhl vzpomínkový den na Cfr. Petra Adama FamOT, KLJ za přítomnosti zástupců dvou rytířských řádů, přátel a rodiny.
PhDr. Petr Adam byl familiář Německého řádu, vedoucí Biskupské knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly, rytíř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník na Biskupství královéhradeckém, kde pak řadu let vedl Biskupskou knihovnu, na jejíž obnově se velkou měrou podílel. Sepsal několik knih o historii Německého řádu.

 

17.11.2018

V srpnu se ve Vídni konala generální kapitula Německého řádu, na níž se měl opět po šesti letech volit velmistr. Tehdejší opat a velmistr Bruno Platter se z důvodu věku vzdal kandidatury na znovuzvolení. Třetí den zasedání generální kapituly byl zvolen nový velmistr P. Frank Bayard. Do úřadu nastoupil okamžitě po svém zvolení. V Německém řádu je funkce velmistra spojena s funkcí generálního opata, tři měsíce po volbě se tedy konala i opatská benedikce. Tu velmistr Frank Bayard přijal z rukou vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna.

Celá slavnost byla rozdělena do tří dnů. V pátek večer se konala vzpomínka na zemřelé členy řádu. Začala mší svatou v kapucínském kostele a pokračovala pobožností v Císařské hrobce pod kapucínským kostelem, kde na slavné vzkříšení vedle císařů a králů čeká i šest řádových velmistrů. Na závěr dne bylo připraveno přijetí v prostorách velmistrovského úřadu, kde se také odehrálo svěcení insignií nového velmistra - berle, prstenu a korporálu. Nové insignie nechali pro velmistra zhotovit familiáři Německého řádu.
Na druhý den se členové řádu a řada hostů z veřejného a církevního života sešli v Dómu sv. Štěpána k vlastnímu opatskému svěcení. Přítomni byli opati z dalších církevních řádů mimo jiné např. i velmistr křižovníků z Prahy. Na slavnost dorazil i vídeňský nuncius. Pontifikální mši svatou zahájil kardinál Christoph Schönborn vídeňský arcibiskup a čestný rytíř Německého řádu. Liturgické čtení bylo vybráno z Izaiáše 43; 1 „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“, které si nový velmistr zvolil jako své heslo „Noli timere - meus es tu“ – „neboj se – jsi můj“. Po kázání, ve kterém se kardinál Schönborn obrátil v osmi bodech s radami na velmistra, proběhlo vlastní svěcení na jehož závěru velmistr Frank obdržel mitru a berlu jako vnější znaky svého nového úřadu.

V neděli pak na slavnost řádové patronky sv. Alžběty sloužil nový velmistr svou první pontifikální mši svatou v hlavním řádovém sídle v kostele sv. Alžběty ve Vídni.
Z českých zemí se opatské benedikce účastnili kněží a familiáři Německého řádu. Doprovodili je zástupci z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.

Lubomír Macek FamOT