12

V páČíst dál: Setkání familiářů a kandidátů Německého Řádutek a sobotu 19. a 20.11.2010 proběhne pravidelné setkání familiářů a familiářů-kandidátů našeho řádu. Setkání se bude konat v prostorách řádového gymnázia v Olomouci.

Pátek 20:00 - společné nešpory, večerní program
Sobota 7:30 - ranní chvály a mše svatá, dopolední program

Všichni familiáři jsou srdečně zváni.

 

Číst dál: Exercicie a obláčka v GumpoldskirchenJako každý rok, tak i letos se bratři z české provincie Německého řádu ve dnech 29.8. – 2.9. zúčastnili exercicií neboli duchovních cvičení, jak to předepisují církevní právo i řádové regule. Již tradičně proběhly exercicie v řádovém zámku Gumpoldskirchen u Vídně, účastnil se i velmistr řádu a bratři rakouské provincie. Exercicie letos vedl Ulrich Bonin, familiář řádu a duchovní asistent německé bailivy, téma znělo: „Petr: rybář, učedník, apoštol.“ Na programu byla kromě přednášek a duchovních impulsů i společná modlitba a společné slavení mše svaté, ale samozřejmě také ztišení a rozjímání v soukromí a před Nejsvětější svátostí. 
Zakončení exercicií se tentokrát neslo ve slavnostním duchu – ve čtvrtek 2.9. byl do noviciátu české provincie přijat P. Jan Maria Hnátek, dosud kněz diecéze Ostrava – Opava a spirituál na řádové konzervatoři v Opavě. Slavnost proběhla při polední modlitbě breviáře – tzv. sextě a P. Hnátek při ní obdržel řádové regule, růženec, plášť a také nové řeholní jméno, pro které se rozhodl: Norbert. Velmistr, který také českou provincii řídí, vyjádřil ve své promluvě radost z jejího vývoje – ještě před 20 lety byla v důsledku komunismu bez členů, dnes čítá již 14 bratrů. P. Norbertovi popřál hodně Božího požehnání v novém společenství a na jeho další duchovní cestě.

Číst dál: Zemřel P. Jiří Suchánek, Fam.OTDne 5.července byl nejvyšším Veleknězem povolán na věčnost P. Jiří Suchánek, dlouholetý farář na Bouzově a familiář Německého řádu.

S P. Jiřím jsme se rozloučili v úterý 13.července 2010 ve 14:00hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Neplachovicích

Parte

Fotografie z pohřbu P. Jiřího Suchánka, Fam. OT

 

Číst dál: Investitura nových familiářů - Bouzov - 1.5.2010V sobotu 1.5.2010 byli při slavnostní mši svaté na Hradě Bouzově přijati tři noví členové řádu. Tito tzv. familiáři se na tento okamžik duchovně připravovali dva roky. Investitura proběhla v Rytířském sále, v prostorech které k tomuto účelu byly arcivévodou a velmistrem Evženem Habsburským zbudovány. Byla to vůbec první investitura v Rytířském sále po 100 letech.

 

 

V sobotu 9.1.2010 obnovil Pater MetČíst dál: Slavnostní Profes - Pater Metodějoděj Hofman do rokou velmistra Německého řádu Dr. Bruno Plattera své věčné sliby. Slavnost se odehrála v kapli sv. Alžběty v paláci velmistrovského úřadu v starobylém městě Vídni. Pater Metoděj v současné době působí jako duchovní správce ve farnosti Bouzov a dále jako administrátor excurendo ve farnostech Měrotín, Bílá Lhota a Luká. Při této příležitosti přejeme Otci Metodějovi mnoho Božího požehnání a Božích milostí k práci při duchovní pastoraci a mnoho sil v díle pro Řád ve smyslu řádového hesla "Léčit, Pomáhat a Bránit".

 

31.12. v 9,15hod. bude v kostele sv. Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá za arcivévodu Evžena Ferdinanda Piuse Bernarda Maria Habsbursko-Lotrinského, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince bouzovského kraje.
Dovolujeme si Vás pozvat na II. Adventní koncert řádové CírkeČíst dál: Advent 2007vní konzervatoře Opava. Bouzov, kostel sv. Gotharda, 16.12.2007, v 15:00hod.
1.1.2008; 14,00hod. Dovolte nám pozvat Vás na Nový Rok do kostela sv. Gotharda na Bouzově kde bude sloužena slavná zádušní mše svatá za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, dobrodince bouzovského kraje a obnovitele hradu Bouzova.
Neděle 4. května 2008Číst dál: Květen 2008
Římskokatolická farnost Německého řádu Bouzov si vás dovoluje pozvat na pouť ke sv. Gothardovi. Pouť se koná 4.května. Poutní mše svatá bude sloužena v chrámu sv. Gotharda na Bouzově v 9:15hod. Přede mší sv. se koná slavností průvod z náměstí obce do kostela.
Pátek 23. května 2008
23.5. navštíví bouzovskou farnost současný 65. velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter. Při této vzácné příležitosti odslouží zádušní mši svatou za arcivévodu Evžena Habsburského, 58. velmistra Řádu německých rytířů. Mše svatá bude sloužena v kostele sv. Gotharda na Bouzově v 18:00hod.
Neděle 24. května 2009Číst dál: Květen 2009
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mši svatou slouženou za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského. Mše svatá se bude konat na Bouzově v kostele sv. Gotharda v 9,15 hod.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Bouzov inkorportovaná Německému řádu a familiáři Německého řádu z bailivy Čechy Morava a Slezsko.

 

SmíšeČíst dál: Adventní koncert 2009ný pěvecký sbor Hany Kaštanové si vás dovoluje pozvat na adventní koncert konaný v sobotu 12.prosince 2009 v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Začátek v 17:00.
Hosté:
Smyčcový orchestr ZUŠ Uničov
Chorus Mauritiensis
Kantika Litovel