10

Legendární sv. Jiří Drakobijce, je nejčastěji zobrazován právě při svém zápase s drakem, ve skupinách světců se někdy objevuje jen jako rytíř s bílou korouhví, na níž je červený kříž. Další scény z jeho života, zahrnující především nejrůznější typy mučení, jsou méně časté. Sv. Jiří je patronem Anglie, rytířstva a četných evropských měst. 

Jiří DrakobijceMěsto Silenu v Libyi sužoval zlý drak, který sídlil v nedalekém jezeře. Denně vylézal na břeh a otravoval okolí svým jedovatým dechem. Nikdo se mu neodvážil čelit. Obyvatelé města mu nejprve dávali každý den dvě ovce, aby se nasytil a nevydával se za potravou do městských ulic. Jak však čas plynul, stáda ovcí byla vyhubena a přišla řada i na lidi. Oběti byly vybírány losem. Jednou los padl i na královu jedinou dceru. Oblékli dívku do nejkrásnějších šatů a odvedli ji na břeh jezera. S pláčem čekala, kdy se drak vynoří a pohltí ji. 

V tu chvíli jel kolem Jiří, tribun římského vojska. Když viděl plačící dívku, zeptal se jí, co se jí přihodilo. S nářkem mu vyprávěla, že má být obětována strašlivé obludě, která hubí celý kraj. Nabídl se ihned, že ji pomůže, a trval na svém, i když ho varovala, že ho drak může připravit o život. Sotva se obluda objevila, Jiří se pokřižoval, zaútočil na ni a srazil ji kopím k zemi. Vyzval pak dívku, aby drakovi hodila kolem krku svůj pás. Jakmile to učinila, drak zkrotl jako beránek a poslušně ji následoval. Lidé ve městě se velmi divili, když viděli, že se panna navrací. A když jim Jiří řekl, že draka přemohl jedině s pomocí Boží, přijali všichni křesťanskou víru a král nechal zbudovat velký kostel na počest Panny Marie a jejich zachránce. 

V té době nastoupil na císařský trůn Dioklecián, který usiloval o vyhubení křesťanů. Jeho místodržící Dacián vykonával císařské příkazy tak horlivě, že mu zakrátko padly za oběť celé zástupy křesťanů. Mnozí další pak ze strachu o život zapřeli svou víru a vrátili se k modloslužebnictví. Když se o tom doslechl Jiří, odložil vojenský šat a v prosté tunice vyšel mezi lid, aby kázal slovo Boží a povzbuzoval ty, kdo ze strachu slábli ve víře. Zpráva o jeho působení se rychle donesla k místodržiteli. Ten se rozhněval, dal Jiřího zajmout a poručil, aby byl krutě mučen. V noci však se Jiřímu zjevil Ježíš Kristus a zázračně zhojil všechny jeho rány, takže ráno Jiří vyšel z vězení svěží a usměvavý, jako by se mu nic nebylo přihodilo. Dacián tedy poručil, aby Jiřího lámali kolem. Přivázali ho ke kolu pokrytému ostrými břity, ale kolo se okamžitě rozpadlo na kusy a Jiří vyvázl bez nejmenšího škrábnutí. 

Když místodržitel viděl, že mučení Jiřímu neublížilo, povolal kouzelníka, aby světce připravil o život. Kouzelník smísil jed s vínem, pronesl čarodějné zaříkání a podal nápoj Jiřímu. Jiří však požehnal pohár znamením kříže, vypil ho a jed mu neuškodil. Když to kouzelník uviděl, padl Jiřímu k nohám, doznal svou vinu a prosil, aby se mohl stát křesťanem. 

Dacián se nakonec pokusil přemoci Jiřího lichotkami. Vybídl ho, aby vstoupil do pohanského chrámu a obětoval bohům. Musí jim přece vzdát díky za to, že až dosud k němu byli schovívaví a nepotrestali ho za jeho rouhání ! Jiří naoko souhlasil. Jakmile však překročil práh, poklekl a prosil Boha, aby zničil chrám i s modlami. V tu chvíli se snesl z nebes oheň, sežehl chrám, modly i pohanské kněze a vše se propadlo do země. Místodržitelova manželka byla tím divem tak ohromena, že se přihlásila ke křesťanské víře. Rozzuřený Dacián ji za to dal bičovat k smrti. Když ji bičovali, tázala se Jiřího, co se s ní stane, vždyť dosud není pokřtěna. Jiří ji však ujistil, že krev kterou prolila pro víru Kristovu, je cennější než voda křtu, a ona v pokoji vypustila duši. Dacián pak rozhodl, že Jiří bude smýkán městem a nakonec sťat. Světec poklekl a prosil Pána, aby na příště vyhověl prosbě každého, kdo se v jeho jménu obrátí k bohu o pomoc. Hlas přicházející z nebes ho ujistil, že se tak stane. Kat pak vykonal své krvavé dílo. Když se Dacián vracel z místa popravy do svého paláce, byl za trest i se svou družinou sežehnut bleskem.