07

27 vzkriseny Kristus

   On jim řekl: „Jak jste nechápaví a těžkopádní, že nemůžete uvěřit všemu, co mluvili proroci: Což neměl Ježíš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?"

(Lk 24,25-26)

   Slova, která Ježíš pronesl k učedníkům na cestě do Emauz jsou stále výstrahou i pro nás. Jak jsme kolikrát nechápaví, těžkopádní uvěřit, že to, co se kolem nás děje je součástí Božího plánu, že On to má pevně ve svých rukou. Kéž nám do našich obav a beznadějí zaznívají slova našeho Pána:"Nebojte se, já jsem s Vámi po všechny dny až do konce světa a já jsem vítěz nad tímto světem!"
   Vítězství víry v Krista, který nezemřel, ale žije a je stále s Vámi Vám o těchto velikonocích z celého srdce přejí a vyprošují

bratři, sestry a familiáři řádu domu Panny Marie v Jeruzalémě.