04

28.11.2015

Velký dík patří zejména Seniorklubu, Papežským misijním dílům ČR a několika farníkům, kteří uspořádali v sobotu 28.11. Misijní jarmark ® v bouzovské farnosti inkorporované Německému rádu. Do společného díla se "svou trochou do mlýna" zapojili i Familiáři Německého řádu. Získány tak byly prostředky v celkové výši 7.950,-Kč, což např. v přepočtu znamená, že bude zachráněn na jeden rok na misiích z největší bídy život 40-ti dětem. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!! Více v článku...

 

Německý řád má nového čestného rytíře. Ve Vídni byl v těchto dnech přijat mezi čestné rytíře historik Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Udo Arnold. Gratulujeme a přejeme mnoho Božího požehnání do další činnosti.

 

Foto: Dr. Michael Schörnig FamOT

Prof. Udo Arnold FamOT
   narozen 6. září 1940 v Litoměřicích. Německý historik a vysokoškolský profesor na odpočinku. Od roku 1978 do roku 2005 vyučoval středověké a novodobé dějiny a didaktiku dějin na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. Je uznávaný odborník na historii Řádu německých rytířů. V roce 1967 po své promoci vedl dva roky Centrální archiv Německého řádu ve Vídni a tak svůj výzkum a vědeckou činnost spojil od samého začátku s Německým řádem.

   V roce 1985 byl jedním z iniciátorů založení "Mezinárodní historické komise pro výzkum Německého řádu" a stal se jejím prezidentem.

Prof. Arnold usiloval o ideologie zbavené zkoumání řádových dějin na dnešních polských územích. Přes jeho profesorskou činnost na univerzitě stihl prof. Arnold publikovat celou řadu článků, publikací, vědeckých studií, výstavních katalogů, kongresových prezentací a především nemalou řadu knih. Za své zásluhy pro německo-polské vztahy, mu byl udělen v roce 2008 Rytířský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky.

   Jak se vyjádřil velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter již na sympoziu "Tannenberg 1410": "Prof. Udo Arnold vykonal nejen neuvěřitelně intenzivní práci na zkoumání historie Řádu německých rytířů, ale výjimečné je také jeho úsilí o napravení zraněných vztahů v Evropě. Doufám, že spolupráce Prof. Arnolda s Německým řádem, která přetrvává již více než 40 let, bude trvat i nadále a přinášet další ovoce .. "

Ocenění a řády:
Velký záslužný kříž Německého řádu (1975)
Záslužná medaile Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni (1991)
Důstojnický kříž Leopoldova řádu (Belgie 1994)
Rytířský kříž Řádu za zásluhy Polské republiky (2008)
Záslužný řád Spolkové Republiky Německo (2010)

Čestné doktoráty:
Státní univerzita Saratov (Rusko 1999)
Univerzita Varmijsko-mazurská v Olštýně (Polsko 2012)

 

19.11.2015

Číst dál: ŘÁDOVÝ DEN V OPAVĚ 2015  V úterý na svátek svaté Alžběty dne 17. listopadu L.P.2015 oslavil Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě /Řád německých rytířů, Německý řád/ svůj Řádový den.
Svatá Alžběta je první patronkou Německého řádu a tak se na tento den do Opavy, která byla již tradičně pro tuto slavnost zvolena, sjeli členové všech tří řádových větví. Bratři, sestry a familiáři se o půl jedenácté sešli v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě ke slavnostní bohoslužbě, kterou celebroval velmistr a generální opat Německého řádu Dr. Bruno Platter OT. Koncelebrovali prior P. Dariusz Cecerski OT a generální rada P. Metoděj Hofman OT.

  Po slavnostní mši svaté se členové řádu odebrali do prostor Církevní konzervatoře Německého řádu v Bethowenově ulici ke společnému obědu. Po příjemně strávených společných chvílích v kruhu řádové rodiny následovala ve 14:30 veřejná pobožnost na místním městském hřbitově vedená P. Norbertem Hnátkem OT za řádové bratry a sestry, kteří nás předešli na věčnost.

Slavnostní den ukončily nešpory v kapli Povýšení svatého Kříže sester Německého řádu (Matiční ulice)....

Číst dál: P. Paul Alois Heider, OT - život a dílo"...můžeme klidně říci, Pater Paul Heider zemřel v pověsti svatosti..."

   Velmi pěkný pořad o našem méně známém velmistru P. Paulu Aloisi Heiderovi OT z vln Radio Proglas

POSLECHNOUT ONLINE.

   O životě a díle katolického kněze P. Paula Aloise Heidera, velmistra Německého řádu, hovoří redaktor Antonín Žolnerčík s historikem Mons. Dr. Janem Larischem.
Jméno P. Heidera je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci 19. a především v 1. polovině 20. století na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálně-charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost – postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela svaté Hedviky v Opavě.

Přejeme příjemný poslech.

 

Číst dál: ŘÁDOVÝ DEN 2015Srdečné pozvání pro všechny přátele, příznivce, či jen ty, kteří se jednoduše chtějí potkat se současným Německým řádem.

Přijďte s námi oslavit první patronku Německého řádu (Řádu německých rytířů) svatou Alžbětu do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

ŘÁDOVÝ DEN 17.11.2015

10.30 – Pontifikální mše svatá v Konkatedrále a proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Hlavním celebrantem bude
Jeho Excelence Mons. ThDr. Bruno Platter OT,
velmistr a generální opat Německého řádu

14.30 – Návštěva a modlitba u hrobů našich zemřelých sester a bratří Německého řádu na Městském hřbitově v Opavě

16.30 – Slavnostní nešpory ze Slavnosti svaté Alžběty v kapli Povýšení sv. Kříže sester Řádu

Na setkání se těší
bratři, sestry a familiáři Německého řádu


PLAKÁT

 

6.10.2015

Číst dál: Nadační fond arcivévody Evžena HabsburskéhoV minulém týdnu na svém pravidelném zasedání schválila správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského (jedno z děl familiářů Německého řádu) řádná prospěchová a mimořádná sociální stipendia na první pololetí tohoto školního roku pro studenty Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci v celkové výši přes 55 tis. Kč. Přejeme mnoho studijních úspěchů!

 

 

 

 

 

 

18. – 20. September 20

U příležitosti oslav 825 let založení Německého řádu se konla ve vídeňském Dómu sv. Štěpána centrální investitura nových familiářů. Tato slavnost je zahrnuta do rozsáhlého rámcového programu oslav jubilejního roku 2015.

Vlastní investitura započala v pátek pontifikálními nešporami v jezuitském kostele, který leží v blízkosti univerzity, odtud také nazývaný univerzitní kostel, kde byly posvěceny familiářské insignie - kříže, růžence a pláště.
Po ukončení nešpor se přítomní účastníci přesunuli do Sky Conference Raiffeisen popřípadě do Velmistrovského domu, kde byl čas využit až do pozdních hodin k opětovným shledáním či podmětným rozhovorům.

Sobotní dopoledne patřilo návštěvám tří, pro Řád významných míst. Nejdříve byl navštíven alžbětinský klášter s uctěním relikvie (lebky) řádové patronky sv. Alžběty Durynské. Zde byl připraven hluboký duchovní program doprovázený skladbami na varhany s doprovodem flétny. Na tomto místě patří poděkovat P. Hansi-Ulrichovi Möringovi OT, který tento program skvostně připravil. Po té byl navštíven bývalý velmistrovský palác na vídeňské Ringstraße (postaven velmistrem Vilémem a projektován 1864–1868 Theophilem von Hansen). Jako poslední bod programu byla možnost prohlídky pokladnice Německého řádu na Singerstrasse.

Odpoledne už celé patřilo slavnostní investituře nových familiářů ze všech Bailiv (územních celků) Německého řádu. U příležitosti 825 let existence Německého řádu se přijetí nových familiářů konalo ve Vídni - v hlavním sídle velmistra. Vlastní investitura se odehrála v Dómu sv. Štěpána. Katedrála vídeňského arcibiskupství je nejvýznamnějším gotickým chrámem Rakouska a byla postavena mezi 14. a 16. stoletím. V Dómu sv. Štěpána vychutnal Německý řád pohostinnost "pána domu" Jeho Excelence čestného rytíře Německého řádu arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna FamOT.
Během liturgického obřadu bylo přijato 34 nových familiářů a jeden čestný rytíř - Jeho Excelence Mons. Stefan Zurbringer FamOT, apoštolský Nuntius v Rakousku.

Svůj závěr nalezly oslavy v neděli dopoledne společnou bohoslužbou v řádovém kostele sv. Alžety na Singerstrasse.

Foto: Dr. Michael Schörnig FamOT
Text: Dr. Michael Schörnig FamOT / Lubomír Macek FamOT

Číst dál: Nový řádový oděv pro Pražské JezulátkoV podvečer slavnosti Povýšení svatého Kříže (14.9.), který je titulárním svátkem Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /zkráceně Německého řádu/, budou věnovány, za laskavého svolení bratří karmelitánů, Pražskému Jezulátku nové šaty v podobě slavnostního oděvu čestného rytíře Německého řádu.
V tohoto oděvu bude Jezulátko oblečeno v den předání, tedy 12.9.2015.

Program slavnostni:
07:45 hod - příjezd pana Velmistra / prohlídka sošky Pražského Jezulátka v miniatuře oděvu čestného rytíře Německého řádu /
08:00 hod - mše svatá
08:30 hod - konec / otevření kostela veřejnosti / prohlídka muzea Pražského Jezulátka (muzeum se nachází přímo v kostele)

Nový oděv pro Pražské Jezulátko darují familiáři Německého řádu jako poděkování u příležitosti Jubilejního roku 2015, kdy Bohu děkujeme za 825 let trvání Řádu a 50 let od schválení statut familiářů papežem Pavlem VI.

 

Číst dál: Navštivte výstavu k 825. výročí založení Německého řáduHodláte navštívit Bouzov? Pak určitě nevynechejte v podhradí návštěvu farní budovy, kde je umístěna výstava k 825. výročí založení Německého řádu, 50. výročí založení institutu familiářů a 60. výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele Hradu Bouzova.
Součástí výstavy je řada panelů zachycujících vrcholné okamžiky z řádové historie a předměty spojené s jeho působením v českých zemích. Za zmínku stojí zejména poslední dva výstavní panely, do kterých jsou promítnuty poslední výzkumy a poznatky z válečných a poválečných let s řadou zajímavých poznatků.

Výstava bude veřejnosti k dispozici až do září. Děkujeme panu Milanu Šilerovi za zapůjčení části exponátů. Součástí výstavy je i dřevěná maketa hradu Bouzova z Mohelnického betlému zapůjčená z mohelnické farnosti. Děkujeme panu Pavlu Nenovskému.

FOTOGALERIE

 

1.8.2015

Číst dál: Patrocinium kostela Nanebevzetí Panny Marie v BruntáleBruntálská farnost srdečně zve na oslavu patrocinia farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

Slavná mše svatá bude sloužena
v neděli 16.8.2015 v 9:00hod.

Celebruje P. Dariusz Cecerski OT.

 

 

 

31.7.2015

Číst dál: Patrocinia sv. Jana Křtitele a Marie z Magdaly   V uplynulém měsíci dvě farnosti spravované Německým řádem oslavily patrocinia svých chrámů. Dne 28.června bylo oslaveno patrocinium kostela sv. Jana Křtitele v Luké. Farnost Luká leží v děkanátu Konice v olomoucké arcidiecézi. Sparavována je P. Norbertem J.M. Hnátkem OT. Jak dokládá fotogalerie, před rokem byl kostel pod správou Německého řádu kompletně zrenovován. Odpolední program patrocinia doplnila adorace spojená s duchovním koncertem v podání profosorů Církevní řádové konzervatoře v Opavě a posvěcením restaurované sochy Krista.

   26.7.2015 pak bylo slaveno patrocinium - poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Máří Magdaleny na Bouzově. Bouzovská farnost je Německému řádu inkorporována již téměř 300 let. Duchovní správu zde dnes vykonává P. Metoděj R. Hofman OT.  Filiální kostel sv. Máří se nachází ca. 500 m za obcí v místě původního osídlení a podle některých zdrojů je ještě starší než vlastní Hrad Bouzov.

Fotogalerie Patrocinim Luká

Fotogalerie Patrocinim Bouzov