11

Výroční zasedání generálních představených katolické církve
27.- 29.11.2013

Číst dál: Velmistr Bruno Platter u papeže FrantiškaOd středy do pátku ke konci listopadu zasedalo v Římě sdružení mužských generálních představených katolické církve. Sto dvacet řeholních představených, z nichž většina má své sídlo v Římě, vyslyšelo pozvání předsedy, jezuitského generála P. Adolfa Nicoláse, včetně velmistra Německého rádu Abt. Bruno Plattera. Mužské řády katolické církve počítají celosvětově 190.000 členů, z nichž je 135.000 řeholních kněží a 55.000 laických bratrů. Řeholníci jsou, dle papeže Františka, důležitými charismatickými a prorockými hlasateli Kristova poselství v našem světě. Vedle rozjímání, modlitby a duchovní služby provozují řády v souladu s jejich příslušným poselstvím a speciálním charismatem školy, univerzity a vzdělávací zařízení všeho druhu, domovy dětí, mládeže, pro postižené, domovy důchodců, nemocnice
a bezpočet forem léčebných a terapeutických zařízení. Pečují o uprchlíky a bezdomovce a často jsou také, jak to formulovat papež, činní na okraji společnosti.Číst dál: Velmistr Bruno Platter u papeže Františka

Třídenní setkání vyšších představených se konalo na téma: “Papež František;zva pro Leadership podle evangelia." Smyslem a účelem bylo nejprve pátrat po impulsech, které vycházejí pro řeholníky od papeže Františka a hledat cesty jejich proměny do vlastních komunit. Řeholní představení strávili s papežem celé páteční dopoledne v exklusivním rozhovoru, což má jistě velmi zvláštní a privilegovaný význam...


Přinášíme článek převzatý ze stránek řádového gymnázia:

Zážitky shrnuly Eliška Barotová a Denisa Rendová.

Tak jsme se vrátili z Vídně. Bylo to náročné, ale i přes ranní čekání na autobus, dlouhou cestu a prodírání se do centra Vídně to stálo za to.

Nejdříve jsme navštívili Velmistra Německého řádu Bruno Plattera. Ten nás velmi příjemně překvapil. Čekali jsme vážného, muže beze smyslu pro humor, ale jeho reakce na naši návštěvu byla přátelská. Setkali jsme se zkrátka s člověkem, který je komunikativní, otevřený, vtipný a energický.

Po příjemné návštěvě jsme nelenili a pokračovali dalšími zajímavými místy, mimo jiné klenotnici Německého řádu, zabírající více než dvě místnosti, Stephansdomem s neobvykle barevnou střechou nebo Hofburgem.

Co nemohlo chybět na závěr, byly nákupy a vyhlášená atmosféra vídeňských vánočních trhů. Aby to bylo dokonalé, budeme si ovšem muset příště „objednat“ i sníh a mráz, který se letos nedostavil. S plnými taškami a žaludky jsme spokojeni nasedli do autobusu a vyrazili zpět směr Olomouc.

Číst dál: Exkurze do Vídně: Studenti druhého ročníku CGNR navštívili pana Velmistra i vánoční trhy ve Vídni

http://cgnr.cz/index.php/cs/skola/archiv-novinek/168-exkurze-do-vidne-druhaci-navstivili-velmistra-i-vanocni-trhy

Číst dál: Mše svatá za arcivévodu EvženaŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).


Mše svatá bude sloužena v neděli 29.12.2013 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod.


Při mši svaté zazní Rybova Česká mše vánoční (Hej mistře).

 

V sobotu, dne 16. listopadu 2013, se v prostorách Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci, konalo formační setkání familiářů, kandidátů a čekatelů Řádu bratří a sester od německého domu Panny Marie Jeruzalémské.
Celá akce započala v devět hodin ranními modlitbami a poté následoval stanovený program: zpráva z mezinárodního setkání kandidátů a familiářů Německého řádu ve Vídni a nabídka projektu zdravotnických kurzů pro spolupráci s Lazariánskou pomocí. V poledních hodinách se všichni přítomní zúčastnili oběda, po němž se konalo zasedání Bailivy a zasedání nadačního fondu. Setkání bylo ukončeno společnou mší svatou k oslavě svátku svaté Alžběty, po níž proběhla ještě závěrečná, asi hodinová diskuze.

Fotogalerie

Lubomír Macek

Člen generální rady, vikář velmistra, duchovní vůdce Familiářů Německého řádu, spirituál na Církevním gymnáziu Německého řádu , farář ve Farnosti Bouzov a excurendo v Měrotíně a Bílé Ltotě   P. Metoděj R. Hofman OT.
Léčit, Pomáhat, Bránit.

Video

 

Provedena aktualizace a přidány nové články v sekci MÉDIA....

 

Číst dál: Kněžské svěcení P. Jakuba Jírovce OTV soboru, dne 15. června 2013 v poledne, ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, vysvětil J.E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, spolubratra jáhna Jakuba Jirovce OT na kněze. Koncelebroval velmistr Abt. Bruno Platter. Duchovní prožitek umocnil hudební doprovod řádové Církevní konzervatoře z Opavy. Slavnosti se zůčastnili mimo jiné spolubratři z české a rakouské provincie, sestry z Trnavy a familiáři Německého řádu.

V odpoledních hodinách bylo v bývalém sídle velmistra Řádu německých rytířů, dnešním Regionálním muzeu v Bruntále, tedy v zámeckých prostorách a parku, připraveno pro všechny přítomné příjemné pohoštění, které probíhalo ve velmi přátelském duchu. Bylo též místem pro formální i neformální setkávání. K milé atmosféře přispěla i cimbálová muzika z jižní Moravy.

V podvečer se pak ve farním kostele konaly slavnostní nešpory. Následně uděloval P. Jakub Jirovec OT všem přítomným své novokněžské požehnání.

Fotogalerie z oslavy

L.Macek

Familiáři Německého řádu Bailivy Čechy, Morava a Slezsko ve spolupráci s Lazariánskou pomocí zajistili vytvoření 50 ks tzv. „dekontaminačních balíčků“, určených jak dobrovolníkům, kteří se podílí na odstranění povodňových škod, tak i pro osoby, které byly touto živelnou katastrofou přímo postiženy.

Balíček byl vytvořen na základě zkušeností z povodní na Moravě a zásahu Sborů dobrovolných hasičů letos v Praze. Jeho účelem je zajistit dostatečnou ochranu zasahujících před infekcí, uchovat v dobrém stavu pokožku během sanačních prací a v případě poranění zajistit okamžité ošetření rány. Na zadní straně je popis obsahu a účel jeho použití. Obsahem je materiál nejvyšší možné kvality ověřené v podmínkách Zdravotnické záchranné služby.

Číst dál: Slavnost biřmování a vystavení ostatků blahoslaveného Karla I. z domu Rakouského veřejné úctěV neděli, dne 9. června o půl jedenácté hodině, se konala ve farním kostele svatého Gotharda ve farnosti Bouzov, inkorporované Německým řádem, slavnostní mše svatá, kterou celebroval metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner, jenž během ní uděloval svátost biřmování. Při této příležitosti probíhala zároveň slavnost zaměřená na osobnost posledního císaře RU monarchie a posledního českého krále blahoslaveného Karla III., který zasvětil svoji rodinu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; letos připadl tento svátek na pátek 7. června. Relikviář s ostatky blahoslaveného císaře Karla I., které farnost před nedávnem po ročních jednáních získala, byl po slavnostní mši svaté přenesen k jeho obrazu, umístěném na sloupu vedle hlavního oltáře, k veřejné úctě.

Ve tři hodiny odpoledne pak byla na hradě Bouzově v místnosti vedle suvenýrů slavnostně zahájena a veřejnosti zpřístupněna malá výstava o životě blahoslaveného Karla I., kterou připravil pan Milan Šiler, člen Spolku vojenské historie.

Poté, ve čtyři hodiny odpoledne, v místnosti na prvním hradním nádvoří, se konala přednáška na téma Císař a král Karel I. Rakouský, kterou pro tento účel připravil pan PhDr. Milan Novák, rytíř Řádu svatého Řehoře Velikého, nositel Pamětního kříže Karla I. Rakouského, představený Zemské modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy v ČR, organizátor Svatováclavské pouti a v neposlední řadě správce brandýského zámku.

Mimo domácích i zahraničních členů Německého řádu, se této slavnosti zúčastnili též hosté z Řádu Maltézských rytířů, dále hosté z různých institucí a spolků. Dále koordinátor aktivit zemské pobočky Modlitební ligy císaře Karla na Moravě MUDr. Jana Balharová, Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, JUDr. Richard hrabě Belcredi a mnoho dalších hostů, což dokládá významnost celé této akce.

Fotogalerie z oslavy

http://karelhabsbursky.webnode.cz/osobnost-bl-karla-i-/

 

Číst dál: Vystavení ostatků bl. Karla I. veřejné úctěŘímskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem si vás dovoluje pozvat na pontifikální mši svatou spojenou s biřmováním a vystavením ostatku bl. císaře Karla I. Celebruje metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner.

Bouzov, neděle 9.6.2013

10:30 hod - pontifikální mše svatá spojená s biřmováním a vystavením ostatku bl. císaře Karla I. Celebruje metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Msgr. Jan Graubner. Kostel sv. Gotharda, Bouzov.

15:00 hod - otevření malé výstavy "Karel I. - poslední český král" k připomenutí osobnosti bl. Karla, autor: Milan Šiler, místo konání Hrad Bouzov.

16:00 hod - přednáška předního historika PhDr. Jiřího Raka na téma osobnosti bl. Karla I., místo konání Hrad Bouzov - Remíza.

další informace zde: http://karelhabsbursky.webnode.cz/

L. Macek


Číst dál: Setkáním familiářů, kandidátů a čekatelů, výroční setkání BailivyVe dnech 19. a 20.4 proběhne u příležitosti svátku našeho řádového patrona sv. Jiří. duchovní setkání členů, kandidátů a čekatelů institutu Familiářů Německého řádu. Setkání se uskuteční v prosotách Velmistrovské kanceláře (vchod z ulice Lafayettova, Olomouc). Na duchovní setkání bezprostředně navazuje výroční setkání Bailivy. Všichni familiáři jsou srdečně zváni.

PROGRAM:

Pátek 19.4.
20:00 nešpory
20:30 společná večeře

Sobota 20.4
8:30 mše sv. s ranními chválami
9:15 snídaně
10:15 duchovní přednáška (P. Norbert)
10:45 Řádový stát v Prusku dnes (P. Norbert)
12:00 oběd

13:00 navazuje výroční setkání Bailivy (účastní se pouze familiáři s hlasovacím právem)

Změna programu vyhrazena

L.Macek