16

Titulární svátek Německého řádu. Návštěvníci bohoslužeb v kostelích spravovaných Německým řádem mohou v tento den získat plnomocné odpustky.
Pro získání plnomocných odpustků platí tyto podmínky:
1. svátost smíření
2. svaté příjímání
3. modlitba na úmysl papeže (Otčenáš a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba)
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

Familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na pontifikálni mši svatou s investiturou nových členů

sobota 27. září 2014 ve 13 hodin

v řádové kapli sv. Kříže v Opavě, Matiční ulice
(kaple milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské /sester Německého řádu/).

 

10.8.2014

Číst dál: Věčné sliby - P. Norbert Jan Maria Hnátek O.T.V sobotu dne 9.srpna 2014 se v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě konala vyjímečná slavnost. Při pontifikální mši svaté složil P. Norbert Hnátek OT své věčné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti do rukou J.E. velmistra Německého řádu Abt. Bruno Plattera OT. Zcela zaplněnou konkatedrálu prodchla velmi slavnostní atmosféra o níž se nemalou měrou postaral hudební doprovod (z Církevní konzervatoře Německého řádu), zástupci dobrovolných spolků, hanáci a hanačky v tradičních krojích z míst působení Otce Norberta. Zastoupeny byly všechny tři složky Německého řádu, tedy bratří, sestry a familiáři. Pan velmistr pronesl velmi povzbudivé kázání s mnoha duchovními impulsy. Na závěr zaznělo srdečné pozvání k agapé v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu, kde se přítomní odebrali, aby v srdečné a přátelské atmosféře sdíleli radost z daru duchovního povolání.

Fotogalerie

 

Dovolujeme si Vás pozvat na pontifikální mši svatou, při které složí své věčné sliby P. NORBERT JAN MARIA HNÁTEK O.T. V sobotu 9. srpna 2014 od 11.00 hod. v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.


 

Číst dál: Věčné sliby Otce Norberta

 

 

Číst dál: Formační setkání kandidátů a familiářů Německého řáduVe dnech 27. a 28. června 2014 proběhne na opavsku duhcovní detkání kandidátů a familiářů Německého řádu.

Program:

Pátek: 27. června
18:00 - Nové Sedlice, filiální kostel Božského Srdce Páně. Poutní mše svatá – svátek Božského Srdce Páně – spojená s žehnáním nových varhan.

Sobota: 28. června
8:00 - Třebom, (bývalý majetek řádu), v místním kostele sv. Jiří (postaven řádem) řádovými kněžími sloužena veřejná mše svatá.
14:00 - Filiální kostel Božského srdce Páně v Nových Sedlicích, odpolední modlitba – Nona, Ultima, závěrečné požehnání.

Filiální kostel Božského srdce Páně v Nových Sedlicích je vybaven oltářním nábytkem z bývalé řádové Opavské Proboštské kaple sv. Alžběty a byl vyroben mistrem Pühlerem, stolářem v Opavě, ručně datován 2/2 1888.

 

V rámci letošní Noci kostelů můžete navštívit místa spojená s Německým řádem. Místa, kde vykonávají duchovní službu naši řádoví bratři.

Je to Bouzov - farní kostel sv. Gotharda  a  v Olomouci - kaple Panny Marie Bolestné na Církevním gymnáziu Německého řádu.

Číst dál: Noc kostelů 2014        Číst dál: Noc kostelů 2014


více info:

Bouzov - kostel sv. Gotharda                           Olomouc - kaple Panny Marie Bolestné

 

20.5.2014

V neděli dne 18. května byla sloužena na Bouzově slavnostní mše svatá za velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka, arcivévodu Evžena Habsburského. Mši svatou sloužili řádoví kněží působící v místní a v přilehlých farnostech P. Metoděj Hofman OT a P. Norbert Hnátek OT. Mše svaté se vedle hojného počtu věřícího lidu zúčastnili i zástupci familiářů Německého řádu. K slavnostní atmosféře nemalou měrou přispěl i místní chrámový sbor, za čož mu patří upřímné díky, Pán Bůh zaplať! Před závěrečným požehnáním ještě zástupkyně farnosti popřála Otci Norbertovi k narozeninám.
Letošní slavnost byla zpestřena autorským promítáním filmu Eugen z dílny pánů C. Štipla a P. Nenkovského, kteří laskavě souhlasili s pozváním, a za doprovodu zajímavého komentáře autora, provedli po mši svaté přímo v kostele promítání dokumentu. Dokument vznikal ještě v době nesvobody v roce 1988, kdy Řád a jeho velmistr Evžen byli uměle zahaleni rouškou mlčení, se snahou právě tuto roušku poodhalit a vnést tak světlo na osobu, která byla a je pro bouzovský region (a nejen pro něj) tak významná.
Po slavnosti následoval společný oběd řádové rodiny a pozvaných hostů. Při této příležitosti popřáli familiáři Otci Metodějovi s několikadenním zpožděním k jeho narozeninám. :-)

Arcivévoda Evžen se narodil 21. 5. 1863 na zámku v Židlochovicích na Moravě. Roku 1887 složil ve vídeňském augustiniánském kostele řádový slib a dva dny po svých řeholních slibech, byl jmenován koadjutorem stávajícího velmistra Willhelma, což znamenalo, že po odstoupení nebo úmrtí velmistra se arcivévoda Evžen ujme této nejvyšší služby. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku 1894. Na Bouzově nechal mimo jiné zřídit vodovod (1896) a zrekonstruoval Hrad Bouzov. Přestavba hradu trvala 14 let (1896-1910) a arcivévoda Evžen na ni vyčlenil se schválením řádové kapituly 15,6 milionu rakouských korun z výnosů řádových velkostatků. V roce 1923 se po změně politické situace ve střední Evropě dle svého řádového hesla "Magis prodesse quam praeesse" (Raději prospívat než stát v čele), vzdal svého velmistrovského úřadu ve prospěch brněnského biskupa Norberta Kleina a v Řádu dožil jako prostý profesní rytíř. Zemřel 30. 12. 1954 v Meranu. Je pohřben v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku vedle prvního velmistra Řádu německých rytířů z Habsburského rodu, arcivévody Maximiliána I. (III.) (1558 - 1618).

Číst dál: Ohlédnutí - mše svatá za velmistra Evžena 2014

Fotogalerie

 

26.4.2014

Ve čtvrtek 24. dubna v 18:00 hodin byla ve farním kostele svatého Gotharda na Bouzově sloužena mše svatá ke cti svatého Jiří, jednoho ze tří hlavních patronů Německého řádu.
Mši svatou sloužili otec Metoděj a otec Norbert.
Slavnostní mši svatou ukončily společné nešpory a na závěr zazněl řádový chorál Ultima in mortis hora.

Číst dál: Ohlédnutí za mší svatou ke cti patrona sv. Jiří

Číst dál: Mše svatá ke cti sv. Jiří

Řimskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Nemeckého řádu si Vás dovolují pozvat na mši svatou, slouženou ke cti sv. Jiří, patrona Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě /Německého řádu/:

dne 24.dubna 2014, v 18:00hod,

ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu.