13

anton viktormaxmilianjosefNapoleonské války byly pro Řád německých rytířů velmi osudové. Postihly jej mírové smlouvy, uzavřené po porážkách Rakouska v letech 1801 a 1805, nejvíce ovšem válka s Napoleonem v roku 1809. Napoleon tehdy 24. dubna 1809 zrušil všechny řádové statky na území jemu podléhajícího Rýnského spolku, t.j. většiny Německa, včetně dosavadního hlavního sídla Mergentheimu. Řád byl nucen omezit své majetky jen na oblast dědičných zemí pod vládou rodu habsbursko-lotrinského. Jeho sídlo bylo přeneseno do Vídně a osobním sídlem velmistra se stal zámek v Bruntále, kam se ovšem velmistři přestěhovali až po smrti posledního místodržitele Karla Josefa z Bourscheidu roku 1820 a využívali zámku převážně jen jako letního sídla. V souvislosti s reformami řádu v roce 1809 byla také zrušena správa panství na zchátralém hradě Sovinci, přenesena do zámku v Horní Dlouhé Loučce a hrad byl prodán tamní obci a lidem. Zmíněný zámek sloužil za válek v letech 1805 a 1809 jako lazaret pro raněné vojáky.

paterpetrrieglerotsovinecNovým reformátorem Řádu německých rytířů se stal jeho velmistr arcivévoda Maxmilián Josef (1782–1863), nastoupivší v roce 1835. Reformy zahájil v letech 1839–1840 a jejich výsledkem byla především nová statuta řádu, zdůrazňující oproti dosavadní složce rytířské složku kněžskou a znovuzřízenou větev řádových sester, jakož i činnost pastorační, charitativní a humanitární. Maxmilián Josef koupil roku 1837 zpět pro řád hrad Sovinec a zahájil v padesátých letech 19. století jeho přestavbu na kněžský seminář a klášter redemptoristů. Roku 1837 rovněž rozmnožil řádové statky koupí panství Hrabyně, Štítina a Smolkov. Po vzniku statut z roku 1840 byl zřízen mateřinec sester v Opavě, roku 1843 v Andělské Hoře a roku 1846 v Bruntále. Filiálkou opavského mateřince byl od let 1856–1858 dům sester ve Vrbně. Všude sestry rozvinuly velkou činnost školskou, charitativní a sociální. Roku 1840 byly řádu inkorporovány fary v Opavě, Bruntále, Dlouhé Loučce, Bouzově, Rýžovišti, Staré Rudné a Andělské Hoře. materinecbruntaldlouhalouckaNa sklonku působení velmistra Maxmiliána Josefa byl vybudován v letech 1862–1864 dům sester v Rýžovišti. Maxmilián Josef proslul také jako vynálezce porcelánových mincí a komínových cihel, zhotovil plány pro lodní stroj a řetězový most v Linci, měl zájem o různé technické novinky, pod vlivem popravy své tety královny Marie Antoinetty roku 1793 však zůstal po celý život konzervativcem a absolutistou.

velmistrwilhelmpivovarVelmistr arcivévoda Vilém (1827–1894), následovník Maxmiliána Josefa, prozrazoval již svým vzhledem vojáka. Řád za jeho působení spojil své charitativní poslání se službou v armádě - souběžně se vznikem Ženevské konvence roku 1864 a Červeného kříže začal od roku 1865 budovat polní špitály, které se velmi osvědčily již následujícího roku 1866 za války s Pruskem a později za války v Bosně roku 1878. Jeden takový lazaret byl roku 1866 na zámku v Bruntále, pomáhal bez rozdílu raněným Rakušanům i Prusům. Kněžský seminář byl roku 1866 přemístěn ze Sovince do Opavy, místo něho pak byla na hradě v letech 1867–1896 lesnická škola. V Dolní Dlouhé Loučce vznikl roku 1890 dům pro sestry s nemocnicí jako filiálka bruntálského mateřince. S obdobím Vilémova působení je spjat další rozvoj lázní Karlova Studánka a rozvoj průmyslu na Bruntálsku, hlavně bruntálského pivovaru. Arcivévoda Vilém zemřel roku 1894 tragicky - na následky zranění po pádu z koně.

evzenrekonstrukcefaryArcivévoda Evžen (1863–1954), bratr arcivévody Bedřicha, proslulého "markýze Gera", vstoupil do Řádu německých rytířů po předchozí dráze důstojníka roku 1887 a roku 1894 převzal úřad velmistra. Byl mimořádně vzdělaný (vystudoval soukromě dějiny umění) a bystrý, veřejně činný (předseda Ústřední komise pro ochranu historických památek ve Vídni), svou všestrannou činností v řádu si získal značnou popularitu. Nejvíce proslul jako kulturní mecenáš. Ve spolupráci s mnichovským profesorem Georgem von Hauberisserem (1841–1922), vynikajícím znalcem středověké gotiky, řídil přestavbu hradů Bouzova a Sovince, zámků v Bruntále a Dlouhé Loučce, Hauberisser navrhl také neuskutečněnou regotizaci opavského farního chrámu, atd. Evženova knihovna na bruntálském zámku, která se rozrostla na 23.000 svazků, prozrazuje jeho všestranné zájmy. Evženem jakoby symbolicky končila rytířská éra Řádu německých rytířů.

olomouc